2019 års jubileumsnummer av Svensk tidskrift för musikforskning (STM–SJM) Call for articles

2019 fyller Svenska samfundet för musikforskning och dess tidskrift Svensk tidskrift för musikforskning hundra år. Med anledning av detta kommer tidskriften, som sedan sammanslagningen med STM-Online har beteckningen STM–SJM, att utkomma med ett jubileumsnummer på temat svensk musikforskning i dåtid, nutid och framtid.

Numret kommer att inledas med en artikel av Håkan Lundström (professor vid Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet) där han överskådligt tecknar den svenska musikforskningens historia med avsikt på forskningsinriktningar, deldiscipliner, institutioner och inflytelserika företrädare. Här kommer musikforskningens tilltagande bredd att speglas, med musikvetenskap, musiketnologi/musikantropologi, musikpedagogik, musiksociologi, musikpsykologi, musikarkeologi, musikterapi och konstnärlig forskning i musik, och även med musikforskning inom ramen för till exempel historia, litteraturvetenskap och olika naturvetenskapliga och tekniska ämnen. Denna bredd vill vi ska prägla också resten av jubileumsnumret, till vilket vi nu inbjuder svenska och utländska forskare att bidra med texter i två kategorier:

 1. Forskningsbaserade artiklar som på ett eller annat sätt behandlar den svenska musikforskningens historia och/eller nutid, eventuellt med utblickar mot framtiden. Artiklar i denna kategori ska vara maximalt 10000 ord långa, kommer att genomgå peer review och kan till exempel behandla:
 • Betydelsen av, och relevansen i att använda, begreppet ’svensk musikforskning’.
 • Forskningstraditioner, uppror mot dem och etablerandet av nya traditioner.
 • Deldiscipliners framväxt och utveckling.
 • Grundläggande antaganden och värderingar som har präglat eller präglar någon del av svensk musikforskning.
 • Svensk musikforskning i internationell forskningskontext.
 • Blinda fläckar i svensk musikforskning.
 • Händelser som har haft betydelse för inriktningar och arbetssätt inom svensk musikforskning.
 • Enskilda forskningsinstitutioner och deras gärningar.
 • Enskilda (välkända eller förbisedda) musikforskare och deras gärningar.
 • Inflytelserika (eller orättvist förbisedda) böcker, artiklar eller forskningspresentationer av annat slag.
 • Kvinnors insteg i musikforskningen.
 • Svensk musikforskning och musiklivet.
 • Svensk musikforskning i förhållande till andra forskningsämnen.
 • Svensk musikforskning i förhållande till politik, religion eller filosofi.
 • Svensk musikforskning under, och i förhållande till, nationellt eller internationellt laddade år som 1905, 1914, 1917, 1921, 1933, 1939, 1945, 1968, 1989 och 2001.
 • Svensk musikforskning, nationalismen och internationalismen.
 • Svensk musikforskning i relation till svenskspråkig musikforskning i Finland.
 • Svenska språket som redskap för musikforskning.

  2.Texter om den svenska musikforskningens framtid. Här efterlyser vi korta texter där skribenten lägger fram och motiverar en åsikt om hur svensk musikforskning (eller någon del av den) bör utvecklas under kommande decennier. Framtidsspaningar har en plats här, men framför allt väl motiverade åsikter om hur forskningen borde bedrivas, organiseras med mera.

Dessa texter ska vara maximalt 1000 ord långa. Eftersom de är att betrakta som debattinlägg kommer de enbart att genomgå redaktionell granskning, alltså inte peer review. Vi hoppas att många som arbetar med någon form av musikforskning vill bidra till denna framtidsinriktade del av jubileumsnumret. Forskare inom olika deldiscipliner, forskare i olika generationer (även doktorander), forskare som är verksamma i eller utanför Sverige och forskare med och utan institutionell hemvist är alla välkomna att skicka in texter. Blir inflödet av texter stort kan redaktionen komma att göra ett urval.

Vi ser gärna att artiklar i båda kategorierna skrivs på engelska, men det går också att skriva på svenska, norska, danska eller tyska.

Deadline för artiklar i kategori 1 är 15 februari 2019. Deadline för texter i kategori 2 är 1 september 2019. För övrigt gäller den aktuella författarvägledningen, ”Author guidelines”, som finns på tidskriftens hemsida: http://musikforskning.se/stm-sjm/node/13

Med vänliga hälsningar från redaktionen, som sedan januari 2018 utgörs av

Tobias Lund och Karin Johansson

tobias.lund@odeum.lu.se

karin.johansson@mhm.lu.se

musikforskning.se/stm-sjm