Styrelseprotokoll 2022-01-25 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

25 januari 2022 kl. 13.00–14.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Mischa van Kan; Madeleine Modin; Markus Tullberg; Sanne Krogh Groth; Stefan Östersjö; Nicole Vickers.

 

Frånvarande: Toivo Burlin; Ulrik Volgsten.

 

 

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§2 Dagordningen godkändes.

 

§3 Till justeringsperson valdes Markus Tullberg.

 

§4 Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

§5 Samfundskonferens 2022

CfP gick ut innan jul. En påminnelse ska även skickas ut snart till medlemmarna i samfundet och nätverk.

Keynote har tackat ja att komma fysiskt men kan även delta digitalt vid behov.

Styrelsen jobbar för att konferensen ska bli fysiskt men bevakar rådande läge med pandemin.

Magdalena Lilja tar emot abstracts och skickar till styrelsen i god tid efter 18 februari 2022. 

Styrelsen beslutar att ändra datum för genomgång av abstracts. Den 24/2 kl. 09.00 valdes för att det ska vara möjligt för deltagare att söka stipendium från exempelvis KMA vars deadline är 1 mars. Beroende på antal abstrakt fördelar ordförande läsningen i samband med 18/2.

Ordförande presenterade förslag för konferensupplägg: Dag 1 (13/6): keynote. Dag 2 (14/6) får värdinstitutionen som fyller 25 år presentera sig. Även årsmötet föreslås ske dag 2.

 

§6 Medlemsvård, framtidsidéer: Styrelsen ska jobbar för att fånga upp synpunkter och idéer från medlemmar.

 

§7 Hemsidan för ssm: Vid sökningar upptäckts att gamla sidor ligger högst upp på sökträfflistan. Förslaget är att webmaster omorganiserar så att gamla sidorna tas bort eller flyttas. Mischa ska försöka ta kontakt med Eyolf som tidigare haft hand om hemsidan.

 

§8 Övriga frågor: sammanträden vt22 gäller: 

24/2 kl. 09.00-10.00 (genomgång av inkomna abstracts), eventuellt även en tid på eftermiddagen för de som inte kan medverka på morgonen. De som inte har möjlighet att medverka 9:00 kontaktar ordförande och lämnar in skriftligt sin läsning senast 24/2 kl.8.30.

11/3 kl. 09.00-10.30

1/4 kl. 09.00-10.00

6/5 kl. 09.00-10.00

 

 

 

Protokoll fört av 

 

 

--------------------------------

Nicole Vickers

 

 

Justeras av

 

 

--------------------------------

Markus Tullberg

 

 

 

Ordförande

 

 

--------------------------------

Pia Bygdéus

 

2022-01-25
PDF-version: