Styrelseprotokoll 2021-12-17 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

17 december 2021 kl. 09.00–10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Mischa van Kan; Madeleine Modin; Markus Tullberg; Nicole Vickers; Stefan Östersjö; Sanne Krogh Groth. 

 

Frånvarande: Toivo Burlin; Ulrik Volgsten.

 

 

Tidskriftens redaktion och redaktionsråd var inbjudna till sammanträde innan styrelsemötet inleddes. Under detta tillfälle diskuterade redaktionsrådets uppdrag och digitaliseringen av tidskriften. Carina Borgström Källén valdes till sammankallande för redaktionsrådet och har kontakt med Sverker Jullander (huvudredaktör STM-SJM). Se även skrivning under punkt 6: medlemsvård.

 

§1 Ordförande förklarade mötet öppnat.

 

§2 Dagordningen godkändes.

 

§3 Till justeringsperson valdes Nicole Vickers.

 

§4 Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

§5 Samfundskonferens 2022

Ordförande har kontaktat Keynote, men inte fått svar ännu. Om svaret blir nej eller inget svar inkommer innan helgen går frågan vidare till nästa namn på listan.

Cfp behöver komma ut innan jul oavsett om keynote är klar eller ej.

Ordförande öppnade cfp (sv) och uppmanade styrelsemedlemmarna att kika igenom och inkomma med eventuella förslag på ändringar.

Ordförande presenterade sina förslag på förändringar och inledningsformuleringar diskuterades. Bland annat betonades poängen med att lyfta fram att konferensen blir på plats (inte digital), konferensens disciplinära bredd samt att den är öppen även för masterstudenter.

Ordförande har sökt och fått medel från Tobias Nolind-samfundet för kostnader för Keynote-föreläsare.

Presentationsformerna som anges i Cfp diskuterades. Särskilt formen ”paired papers” behöver tydliggöras, bland annat behöver det finnas en förklaring kring hur de båda delarna relaterar till varandra. 18 februari är satt som sista datum för sista inskick. Stefan Östersjö lyfte fram att videoessä och audio papers funnits med tidigare men saknar i detta utkast. Madeleine Modin och Nicole Vickers arbetar vidare med den svenska versionen och cirkulerar en ny version i styrelsen inom de närmsta dagarna. Utskick görs före julhelgen.

 

§6 Medlemsvård, framtidsidéer: se mötets start, träff med STM-SJM:s redaktion, redaktionsråd och framtida publikationskanaler.

 

§7 Hemsidan för ssm: www.musikforskning.se

 

§8 Övriga frågor: sammanträden vt22 gäller: 

25/1 kl. 13.00-14.00

11/3 kl. 09.00-10.30 (genomgång av inkomna abstracts)

1/4 kl. 09.00-10.00

6/5 kl. 09.00-10.00

 

 

 

Protokoll fört av 

 

 

--------------------------------

Markus Tullberg

 

 

Justeras av

 

 

--------------------------------

Nicole Vickers

 

 

 

Ordförande

 

 

--------------------------------

Pia Bygdéus

 

 

2021-12-17
PDF-version: