Styrelseprotokoll 2021-10-22 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

22 oktober 2021 kl. 08:30–09:30

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Sanne Krogh Groth; Mischa van Kan; Madeleine Modin, Stefan Östersjö (från §6).

 

Frånvarande: Ulrik Volgsten; Nicole Vickers; Markus Tullberg. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.  

§3. Till justeringsperson valdes Madeleine Modin. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll. 

Se årsmötets protokoll på http://www.musikforskning.se/arsmotesprotokoll samt protokoll från det konstituerande mötetpå https://musikforskning.se/styrelseprotokoll Toivo Burlin redogjorde.  

 

§ 5. Tidskrift, redaktion och redaktionsråd.

Ordföranden redogjorde för Redaktionsrådets sammansättning. Det beslutades i enlighet med ett givet förslag om tillägg av fyra nya svenska ledamöter: Carina Borgström Källén, musikpedagogik, Ingrid Åkesson, musikvetenskap, Jan-Olof Gullö, konstnärlig forskning, Tobias Pontara, musikvetenskap. Deras mandat omfattar tidsperioden 2021–2024.

 

§ 6. Samfundskonferens 2022.

Resultaten av sonderingarna med de två huvudförslagen för konferensen 2022, Falun respektive Arvika, presenterades av Pia Bygdéus och Toivo Burlin – Stefan Östersjö anslöt kort därpå och han kommenterade de två förslagen och gav bifall till Falun-förslaget. Det beslutades enhälligt av styrelsen att konferensen 2022 blir i Falun vecka 24, 13 juni från ca kl.12 till 15 juni ca kl.14. Preliminära förslag för kommande år beslutades också: de är 2023 Ingesund/Arvika och 2024 Stockholm. Förslag om keynote-talare (Tobias Norlind-föreläsning) diskuterades. Därtill diskuterades eventuella teman för konferensen: kan en eventuell given tematik vara bred eller mer specifik? Diskussion om olika aspekter av konferensens inriktning. Toivo Burlin föreslog musikproduktionsforskning i vid mening som ett tänkbart tema. Vidare planering bordlades till nästa möte.

 

§ 7. Diskussion om doktorandaktiviteter.  

Tänkbara aktiviteter för doktorander diskuterades. Något gemensamt för doktorander kan möjligen planeras in till hösten 2022 – men frågan bordlades tills vidare. 

 

§ 8. Diskussion om hemsidan.

Aktualiteter kring hemsidan för SSM: www.musikforskning.se föredrogs av ordföranden. Datum och plats för konferensen kommer att läggas ut på hemsidan av Sanne Krogh Groth.  

 

§ 9. Övriga frågor. 

Inga övriga frågor.

 

§ 10. Ordförande avslutade mötet. 

 

Falköping 22 oktober 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Madeleine Modin

                                                          

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-10-22