Styrelseprotokoll 2021-09-24 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

24 september 2021 kl. 11.00–12.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Sanne Krogh Groth; Mischa van Kan; Madeleine Modin 

 

Frånvarande: Ulrik Volgsten; Nicole Vickers; Markus Tullberg; Stefan Östersjö. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.  

§3. Till justeringsperson valdes Mischa van Kan. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se årsmötets protokoll på http://www.musikforskning.se/arsmotesprotokoll samt protokoll från det konstituerande mötet på https://musikforskning.se/styrelseprotokoll Toivo Burlin redogjorde.  

 

§ 5. Tidskrift, redaktion och redaktionsråd. Ordföranden redogjorde för digitalisering av tidskrifter: alla är nu inskannade. Detta har gjorts färdigt 6 september 2021 av en anlitad person och filerna har blivit skickade till Sverker Jullander, som kommer ombesörja uppdatering på tidskriftens hemsida nu, helt klart oktober 2021. Redaktionsråd: det ska fyllas på fyra namn. De fyra internationella sitter kvar men fyra nya svenska ledamöter behövs. Diskussion fördes om olika tänkbara personer som kan bidra med olika slags kompetens och från olika discipliner och lärosäten. Olika förslag diskuterades liksom etiska aspekter på ideellt styrelsearbete. Frågan bordlades för senare beslut i frågan.  

 

§ 6. Samfundskonferens 2022. Ordföranden redogjorde för olika tänkbara förslag i framtiden som exempelvis KMA och Musikverket. Toivo Burlin återkopplade om sina kontakter med Ljud- och musikproduktion vid Högskolan Dalarna samt KMH. Det beslutades att fortsätta samtalet med Högskolan Dalarna. Datum: v 24? Diskussion fördes om konferensen ska genomföras digitalt eller på plats men förfrågan gäller i första hand på plats. Om blandformer ska genomföras är det en senare fråga som bör diskuteras genom ordentligt. Det är viktigt att bestämma hur man inte vill ha det – och hur man vill ha det. Vid samfundets årsmöte 2021 framkom önskemål om att möjliggöra en fysisk konferens 2022. Då kom även förslag om Falun eller Arvika som tänkbara platser. Toivo och Stefan undersöker vidare.

 

§ 7. Diskussion. Ordföranden lyfte frågan om medlemsvård och framtidsidéer för detta och frågor som: rekrytering av nya medlemmar? Vad gör oss intressanta? Vad gör vi i samfundet? Hur går vi vidare? Synpunkter kom från Toivo Burlin, Mischa van Kan och Madeleine Modin att ännu mer synliggöra det interdisciplinära i samfundets verksamhet, särskilt för doktorander och studenter på avancerad nivå. Man kan tänka sig att evenemang som t ex korta seminarier skulle kunna ordnas under verksamhetsåret. Det behöver dock finnas gemensamma diskussionsämnen. Några nyckelord som utkristalliserades i diskussionen var digital samvaro, samtalsteman, gemenskap, nätverk för akademisk karriär, social aktivitet. 

 

§ 8. Hemsidan för ssm. Aktualiteter kring hemsidan för SSM: www.musikforskning.se föredrogs av ordföranden. Några smärre detaljer diskuterades, som kommer att uppdateras av Sanne Krogh Groth. 

 

§ 8. Övriga frågor.

 

 

§ 9. Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 24 september 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Mischa van Kan

                                                          

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-09-24
PDF-version: