Styrelseprotokoll 2021-08-27 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

27 augusti 2021 kl. 09.00–10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Sanne Krogh Groth; Markus Tullberg; Mischa van Kan;  Madeleine Modin; Stefan Östersjö; Nicole Vickers; adjungerad: Sverker Jullander.  

 

Frånvarande: Ulrik Volgsten. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.  

§3. Till justeringsperson valdes Madeleine Modin. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se årsmötets protokoll på http://www.musikforskning.se/arsmotesprotokoll samt protokoll från det konstituerande mötet på http://www.musikforskning.se/styrelseprotokoll Toivo Burlin redogjorde.  

 

§ 5. Tidskrift, redaktion och redaktionsråd. Ordföranden redogjorde för redaktionens sammansättning, som sedan i juni består av Sverker Jullander, Eva Sæther och Sven Bjerstedt. Sverker Jullander redogjorde för hur finansieringen av tidskriften från NOP-HS har gått till under det föregående året och de villkor som gäller för finansieringen om nordisk representation etc. Fyra svenska medlemmar och fyra övriga nordiska finns sedan årsskiftet 20/21 i redaktionsrådet. Mandatet för de fyra svenska har gått ut. De fyra har också tillfrågats om förlängning, men samtliga har ställt sina platser till förfogande till förmån för 4 nya. Sverker Jullander redogjorde för hur samarbetet och arbetsdelningen hittills har sett ut mellan redaktion, redaktionsråd och det bredare sammansatta Advisory board. Sanne Krogh Groth kom med synpunkter på arbetsfördelningen utifrån sina erfarenheter från tidskriften Seismograf. Diskussion, med olika synpunkter om redaktionsrådets och redaktionens roller. Ordföranden Pia Bygdéus föreslog att styrelsen bordlägger frågan men återkommer till den och fattar beslut efter att ha funderat på redaktionsrådets nya sammansättning, till nästa sammanträde. Viktiga aspekter att beakta är dels den nordiska profilen i redaktionsrådet (sedan årsskiftet 20/21) men också att det är eftersträvansvärt att någon framöver kan ha en sammankallade och ledande roll i rådet och är rådets kontaktperson.

 

§ 6. Samfundskonferens 2021 respektive 2022. Diskussion. Samtliga ledamöter presenterade sig och kom med synpunkter på den genomgångna konferensen 2021. Det diskuterades fördelar och nackdelar med att konferensen genomfördes digitalt. Pia Bygdéus argumenterade, och fick medhåll från flera håll för en fysisk konferens 2022, Toivo Burlin argumenterade för att en digital konferens även 2022 troligen är att föredra. Andra förslag fanns om att bara ha årsmötet digitalt och konferensen ”live” eller blandformer.  Örebro universitet har sagt att de kan arrangera konferensen 2023. Inför 2022 har såväl musikhögskolan i Ingesund och Musikproduktion vid Högskolan Dalarna tidigare diskuterats som förslag. Pia Bygdéus påtalade att en prioriteringslista behöver göras om vilka lärosäten som ska tillfrågas. Stefan Östersjö redogjorde för Högskolan i Ingesund som ett tänkbart alternativ i egenskap av gästprofessor där, Toivo Burlin redogjord för Högskolan Dalarna som ett annat i egenskap av tidigare lektor där. Madeleine Modin påtalade att det är 25 års-jubileum för samfundskonferensen 2022, och att de första konferenserna hölls i Falun på initiativ av Gunnar Ternhag. Det beslutades att Stefan Östersjö sonderar Ingesund och Toivo Burlin Falun som tänkbara lokaliseringsorter för konferensen 2022 till nästa sammanträde. 

 

§ 7. Hemsidan. Aktualiteter kring hemsidan för SSM: www.musikforskning.se föredrogs av ordföranden. Några smärre detaljer diskuterades, som kommer att uppdateras av Sanne Krogh Groth. 

 

§ 8. Övriga frågor.

Carl-Allan Moberg-priset kommer att offentliggöras under hösten och styrelsen kommer informeras. 

Följande möten beslutades: 24 september 11.00–12.00, 22 oktober 8.30–9.30, Fredag 19 november 9.00–10.00 samt fredag 17 december 9.00–10.00.

 

 

§ 9. Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 27 augusti 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Madeleine Modin

                                                          

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-08-27