Styrelseprotokoll 2021-05-19 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

19 maj 2021 kl. 08.30–09.30

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Eva Sæther; Karin Strinnholm Lagergren; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund, Ester Lebedinski, Maria Schildt, Stefan Östersjö (lämnade i mitten av mötet) Magdalena Lilja.   

 

Ingen frånvarande.  

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes med tillägg av övrig fråga om det digitala arkivet, från tidigare sekreteraren Karin Strinnholm Lagergren. 

§3. Till justeringsperson valdes Stefan Östersjö. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: Förra mötets protokoll (finns upplagt på hemsidan till och med januariprotokoll nu). Se: https://www.musikforskning.se/node/2

§ 5. Återkoppling om konferensprogrammet gjordes av Sanne Krogh Groth, Stefan Östersjö och Toivo Burlin. Programmet genomgicks och justerades i detaljer. 

§ 6. Återkoppling om programboken till Samfundets konferens gjordes av Karin Strinnholm Lagergren och Maria Schildt. Programboken genomgicks och kommenterades, justerades i detaljer. Karin Strinnholm Lagergren justerar dokumentet i dess helhet. Programboken läggs upp på samfundets hemsida av Sanne Krog Groth.

§ 7. Återkoppling om planeringen inför årsmötet av ordföranden. Det klargjordes att hela styrelsen kommer finnas på plats, liksom Magdalena Lilja. 

§ 8. Frågan om hemsidan för SSM www.musikforskning.se föredrogs av ordföranden. Några smärre detaljer diskuterades. 

 

§ 9. Övriga frågor.

 

Det digitala arkivet. Karin Strinnholm föredrog ärendet. Hon har i egenskap av sekreterare samlat på sig ett arkiv med styrelsens digitala filer från 2016-2020. Detta har samlats i en digital mapp och kommer skickas till sekreteraren och ordföranden för vidare slutförvaring och backup. 

 

Förändring i redaktionen STM-SJM. Ordföranden föredrog ärendet. Karin Johansson är kvar till 30 juni och kommer efterträdas, ny efterträdare är tillfrågad och finns på plats inför halvårsskiftet. 

 

Carl Allan Moberg-stipendiet. Ordföranden föredrog ärendet. Stipendiet utgår från KMA och kommer, pga. pandemin, delas ut i höst vid KMA:s högtidssammankomst. Tobias Lund kom med synpunkten att Samfundet bör få ett ord med i diskussionen och ge förslag till KMA på personer. Detta kan justeras till nästa gång stipendiet delas ut. 

 

Styrelsens tack. Ordföranden framförde styrelsens varma tack till Tobias Lund för hans långa insatser under ett decennium, i såväl styrelsen som i redaktionen för STM-SJM. 

 

Avgående ledamöter. Ordföranden presenterade och avtackade förutom Tobias Lund också med varma tack Ester Lebedinski, Karin Strinnholm Lagergren, Maria Schildt och Eva Sæther, som samtliga avgår vid årsmötet. 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 19 maj 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Stefan Östersjö

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-05-19