Styrelseprotokoll 2021-04-09 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

9 april 2021 kl. 09.00–10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund, Maria Schildt, Stefan Östersjö från § 6.  

 

Anmält förhinder: Toivo Burlin, Ester Lebedinski.

 

Frånvarande: Eva Sæther.

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningen godkändes.

§ 3. Till sekreterare för mötet valdes Karin S. Lagergren i Toivo Burlins frånvaro. 

§ 4. Till justeringsperson valdes Maria Schildt. 

 

§ 5. Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. Se: https://www.musikforskning.se/node/2

 

§ 6. Förberedelser inför årsmötet och handlingar som ska skickas ut till medlemmarna gicks igenom. Valberedningen har påbörjat arbetet för att fylla de vakanser som kommer att uppstå vid årsmötet. Beslutades att årsmötet läggs 16 juni vilket följs av ett medlemsmöte för mer generella diskussioner om Samfundets verksamhet, varefter konstituerande möte för den nya styrelsen äger rum. 

§ 7. Återkoppling från programgruppen för konferensen. Arbetsgruppen bestående av Sanne, Stefan och Toivo kommer inom kort att ha ett möte och sätta samman programmet. Återkoppling sker per mail.

§ 8. Återkoppling programbok för konferensen. Alla färdigreviderade abstracts har inkommit och arbetet med programboken kommer att inledas av Karin och Maria.

§ 9. Samfundets hemsida. Inget behöver i nuläget uppdateras förutom att länk till SMI i samband med samfundskonferensen kommer att läggas till.

 

 

§ 10. Övriga frågor. Nästa möte äger rum onsdag 19 maj kl. 8.30. Styrelsemedlemmarna uppmanas att påminna kollegor och studenter att anmäla deltagande (passiv deltagare) till samfundskonferensen.

 

 

§ 11. Ordförande avslutade mötet. 

Växjö 9 april 2021

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                     

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Maria Schildt

 

Ordförande:                                                                                                                                                                         ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-04-09