Styrelseprotokoll 2021-01-22 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

22 januari 2021 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande:Pia Bygdéus; Toivo Burlin; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund, Ester Lebedinski, Maria Schildt. Adjungerad: Magdalena Lilja. 

Frånvarande:Stefan Östersjö, Karin Strinnholm Lagergren; Eva Sæther. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningengodkändes.

§3. Till justeringsperson valdes Sanne Krogh Groth.

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: Förra mötets protokoll (finns upplagt på hemsidan till och med novemberprotokoll nu). Se: https://www.musikforskning.se/node/2 Protokoll visades och kommenterades, kommer godkännas per capsulam. 

 

§ 5. Vi justerar vårens sammanträdesdatum (februari–maj) från fredagar till annan veckodag. Diskussionfördes om mötestiderna, förslaget 8 mars 15.30-17, bifalles. Abstract kommer diskuteras. Bedömningar bör då ha gjorts individuellt i styrelsen, av samtliga abstract.Det beslutades att:uppdelning sker av läsningen mellan ledamöterna i enlighet med disciplinerna, för att göra arbetsbelastningen rimlig och möjliggöra hela styrelsens delaktighet.

§ 6. Samfundskonferensen15–16/6 2021 diskuterades. Ordföranden informerade styrelsen om vad som beslutats efter Zoom-mötet som hölls med SMI:s rektor Ian Plaude (Pia Bygdéus, Eva Sæther, Stefan Östersjö deltog i mötet). En direktkontakt har etablerats mellan Bygdéus och Plaude. Det blev överenskommet att:konferensen startar i SMI:s lokaler. SMI kommer involveras så mycket som möjligt på plats, med musikpedagoger, musikvetare, lärare och studenter. Konferensen kommer avslutas på eftermiddagen. Innehållet kommer vara keynote, presentationer och årsmöte. Eva Sæther sköter kontakt med keynote speaker. Eventuellt kan streaming ske från andra platser. Mottagande institutioner förutom SMI, i Malmö och Piteå, kommer bistå. Två tekniker kommer finnas med. Konferensavgiften blir det som står i CFP: 250 + 150 SEK. Eventuell fysisk närvaro kan komma att förekomma, beroende på pandemins utveckling. Upplägget bifölls av styrelsen. 

§ 7.Information.Ett kommande datum för Zoom-möte med redaktion, redaktionsråd och styrelse behöver föreslås: ordförande Pia Bygdéus och huvudredaktör Sverker Jullander har diskuterat möjligheten av ett gemensamt (Zoom-)möte med redaktion, redaktionsråd och styrelse under vintern och våren 2021, då det planeras tas upp strategiska utvecklingsfrågor rörande tidskriften. Förslag: en doodle skickas ut för att hitta tid för möte. Förslagsvis senare i vår, t ex april. 

§ 8. Diskussionfördes om SSM:s hemsida om vad som behöver läggas upp av filer och text – hemsidan uppdateras av Sanne Krogh-Groth på www.musikforskning.se

 

§ 9. Övriga frågor. Maria Schildt frågar vad händer med digitaliseringarna av STM. Ärendet ligger hos huvudredaktör Sverker Jullander och tidskriftsredaktionen, förklarar ordföranden. 

 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 22 janauri 2021 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          Sanne Krogh Groth

                                                          

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2021-01-22