Styrelseprotokoll 2020-12-18 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

18 december 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande:Pia Bygdéus; Eva Sæther;Toivo Burlin; Karin Strinnholm Lagergren; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund, Ester Lebedinski, Maria Schildt. Adjungerade: Magdalena Lilja. 

Frånvarande:Stefan Östersjö. 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningengodkändes.

§3. Till justeringsperson valdes Ester Lebedinski. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: Förra mötets protokoll (finns upplagt på hemsidan till och med novemberprotokoll nu). Se: https://www.musikforskning.se/node/2

 

§ 5. 15-16/6 2021 Diskussion om samfundskonferens och tillhörande dokument. Frågan om vad som behöver fördelas av arbetet diskuterades. Maria Schildt frågade vilken version som är den senaste då vissa ändringar har försvunnit – t ex att studenter ska presentera färdiga projekt eller uppsats, efter av handledare godkänd ventilering. Karin Strinnholm Lagergren justerar protokollet löpande i dialog med Maria Schildt. Ordföranden lyfte frågan om konferensavgiften. Samarbetet mellan de olika lärosätena och den tekniska anpassningen kan innebära extra kostnader. Bör vi lägga till något mer, vi kan då behöva laborera med en kostnadskalkyl, poängterades det av flera i styrelsen. Diskussionom kostnader: Eva Sæther sade att kostnaderna nog inte blir så stora för streaming. Diskussion fördes om uppskattad storlek på kostnader mellan obefintliga eller låga till mycket höga. Det konstaterades att kostnaderna inte kan bli höga (beloppet 100 000:- hade nämnts), kostnaderna bör tvärtom bli låga, för streaming. Däremot kan andra delar av konferensen kosta. Det konstaterades dock att styrelsen ej har tillräckligt underlag för att vid detta möte beräkna kostnaderna. Ordföranden föreslog att konferensavgiften bör ligga kvar på ca 800–1000:- per deltagare tillsvidare. Pia Bygdéus åtar sig att undersöka de olösta frågorna med Ian Plaude (rektor för SMI), Eva Sæther och Stefan Östersjö, om hur detta ska göras innan deadline för Call for paper går ut. Karin Strinnholm Lagergren och Ester Lebedinski ombesörjer cfp. Diskussion fördesom tillfrågad keynote speakerHeidi Westerlund och hennes tema. Styrelsen är överens om att det blir en digital konferens, med vissa justeringar för detta. 

§ 6. Det hade för mötet bifogats två styrdokument för tidskriftens redaktion; avtalsförslag respektive budget. Pia Bygdéus och Magdalena Lilja återkopplade arbetet, som genomförts under hösten tillsammans med tidskriftens huvudredaktör Sverker Jullander. Frågor och diskussion, Magdalena klargjorde innebörden i de olika paragraferna i uppdragsavtalet. Huvudredaktör Jullander kommer i praktiken att verka som konsult, men som utsedd av redaktionsrådet. Vad gällde budgeten visade ordföranden vilka intäkter som har tillkommit i form av bidrag från KVHAA och KMA, den uppskattade försäljningen diskuterades. Denna budget är ett arbetsdokument som kommer uppdateras löpande. Styrelsen biföll att uppdragsavtalet kan upprättas med Jullander. Budgetförslaget bifölls likaså. 

 

§ 7.InformationOrdförande Pia Bygdéus och huvudredaktör Sverker Jullander har diskuterat möjligheten av ett gemensamt (Zoom-)möte med redaktion, redaktionsråd och styrelse under vintern/våren 2021, då vi planerar ta upp strategiska utvecklingsfrågor rörande tidskriften. Styrelsen biföll detta positivt. 

§ 8. Diskussion om SSM:s hemsida: vad behöver läggas upp av filer och text – uppdateras: www.musikforskning.se Sanne Krogh Groth uppdaterar hemsidan och får överlämning av Karin Strinnholm Lagergren. 

 

§ 9. Information om en julhälsning till medlemmarna, som skickas från kanslimail. Pia formulerar julhälsningen med information och Call for papers.

 

 

§ 10. Övriga frågor.Datumförslag för vårens möten finns: det första är 22/1. Datumet beslutades. Vid detta tillfälle stämmer styrelsen av vårens övriga sammanträdesdatum.  

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 18 december 2020 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Ester Lebedinski

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2020-12-18