Styrelseprotokoll 2020-11-20 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

20 november 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande:Pia Bygdéus; Eva Sæther;Toivo Burlin; Karin Strinnholm Lagergren; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund, Ester Lebedinski Stefan Östersjö Adjungerade: Magdalena Lilja. 

Frånvarande:Maria Schildt.

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Dagordningengodkändes, med tillägg av justeringsfråga från Lund och övrig fråga från Lagergren (kom under § 8)

§3. Till justeringsperson valdes Stefan Östersjö. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: https://www.musikforskning.se/node/2Kommer justeras till nästa möte. Det har blivit fel i närmast föregående protokoll, som ännu ej är justerat. Det skall under paragraf 8 stå att ”redaktionen” har ansvar. Sanne Krogh Groth menar att det vanligtvis är styrelsen som har ansvaret för budgeten. Diskussion om ansvarsfördelning mellan styrelsen SSM och tidskriften. Det juridiska ansvaret ligger på styrelsen, det praktiska ansvaret för att hantera budgeten för tidskriften ligger på redaktionen. Det beslutas att skattmästaren och revisorn tar fram ett underlag för hur det juridiska respektive ekonomiska ansvaret ska preciseras. 

 

§ 5. Samfundskonferens 15–17/6 2021, diskussion samt val av konferensplats/-er 2021. Det finns flera förslag, t ex. verkliga möten, digitalt (t ex Zoom) eller både-och. Toivo Burlin föredrog kontakter med SU och KMH, där båda institutionerna sagt att de gärna är med som konferensarrangör, men ett annat år än 2021, pga. den osäkerhet som Covid 19-pandemin skapar. SMI och Södertörn diskuterades som tänkbara arrangörer av en digital konferens: senaste förfrågan till SMI var i september. Södertörns högskola fördes åter på tal, apropå att SMI är ett lärosäte utan egen forskning. Ordföranden menade att frågan bör ställas till Södertörn och SMI samlat om en digital konferens. Karin Strinnholm Lagergren föreslog en ”lunch till lunch”, digital konferens. Östersjö menade att det finns fördelar med att ha livestreamings-möjligheter från flera lärosäten – detta kan finnas med i Call for papers.En utförlig diskussion fördesom hur konferensen skulle kunna se ut med både livestreaming och presentationer, olika blandningar av paneler, presentationer, strömmande musik, inspelningar. Studenter behöver inkluderas och det bör tas kontakt med olika ämnesmiljöer, menade Strinnholm Lagergren. 

Ordföranden föreslog och det beslutades atten förfrågan om att arrangera en digital konferens 15–16 juni går samlat till SMI, Södertörn, Acusticum Piteå och Musikhögskolan – de två senare har goda resurser för livestreaming. 

 

 

§ 6. DiskussionCall for papersska uppdateras. Frågan ställdes om vem/vilka i styrelsen vill påbörja uppdatering av cfp-filer (svensk samt engelsk). Stefan Östersjö åtog sig att skapa ett Google-dokument där hela styrelsen lägger in idéer om Call for papers.

 

§ 7. Diskussionom förslag på Keynote speakertill samfundskonferensen. Ett förslag från vice ordföranden är Heidi Westerlund, som skulle kunna berätta om resultatet av det nu avslutade 5-åriga projektet Global Visions https://sites.uniarts.fi/web/globalvisions ). Det beslutades attHeidi Westerlund med Prem Gurung håller keynote, om de tackar ja, vice ordföranden tar kontakt med dem. Datumet blir föremål för senare beslut. 

 

§ 8. Samfundets hemsida:www.musikforskning.seVad behöver uppdateras? Karin Strinnholm Lagergren nämnde att Karin Larsson Eriksson har hittat en inaktuell länk, som visades. Kan denna tas bort? Diskussionom hemsidan. Detta ansvar ligger på den som hanterar hemsidan: huvudredaktören för STM-SJM bör ta denna kontakt, kring justering av tidskriftens hemsida. 

 

§ 9. Övriga frågor.

Månadsskiftet november-december läggs information om konferensen upp på hemsidan. 

Tidskriftens (STM-SJM) huvudredaktör har fått kontakt med den person som har tillgång till digitala inskannade filer i sitt förvar och KMA har därtill lovat att bekosta digitalisering av resten. Önskemålet är att detta ska bli klart 2020. 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 20 november 2020 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Stefan Östersjö

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2020-11-20