Styrelseprotokoll 2020-10-29 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

29 oktober 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande:Pia Bygdéus; Eva Sæther;Toivo Burlin; Karin Strinnholm Lagergren; Maria Schildt; Sanne Krogh Groth, Adjungerade: Magdalena Lilja. 

Frånvarande:Stefan Östersjö, Tobias Lund, Ester Lebedinski (suppleant) 

§ 1. Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2. Dagordningengodkändes.

§3. Till justeringsperson valdesMaria Schildt. 

 

§ 4. Förra mötets protokoll Se: https://www.musikforskning.se/node/2Kommer justeras till nästa möte. 

 

§ 5. DiskussionSamfundets budget – hur ser det ut till och med idag (oktober 2020). Magdalena Lilja föredrar ärendet med utgångspunkt från bifogad fil och börjar med att sammanfatta: ”budgeten innehåller inte några konstiga siffror”, med det tillägget, att rätt stora ospecificerade löner har utbetalats, i relation till begränsade intäkter. Det finns många stora ospecificerade kostnader bakåt till 2015, poängterar Lilja. Vid den tiden fick en hel del ordnas upp vad gäller hanteringen av Samfundets budget. Finns särskild policy idag, undrar Lilja. Ordföranden förklarar vilka potter som finns. Det finns ett överskott för utveckling av tidskrift och hemsida. Det diskuteras vilka medel samfundet har att arbeta hur medlemsintäkterna (medlemsavgift, intäkter för försäljning), som minskat med 30 %, kan ökas.Påminnelser för medlemsavgiften kan behöva skickas ut i juni och september. I budgeten behöver intäkter och utgifter tydligt kopplas; t ex en framtida digitalisering kommer bli en stor kostnad. De stora kostnaderna/posterna är kanslifunktion och redovisning.  Samfundets försäljningsintäkter, (alltså förutom anslag som det kan vara svårt att budgetera för) är 65 625 kr fram t.o.m. 200930. Och samfundets kostnader t.o.m. 200930 62 362 kr.

 

 

§ 6. Diskussionom tidskriftens framtid. Frågor som diskuterades: Kan 2021 bli ett år för digital publikation och ej någon tryckt bok? Vilka medel kan komma att krävas för tidskriften i framtiden? Hur mycket intäkter ger bokförsäljningen nu och i framtiden? Försäljningen av STM 2020 är: Intäkter tidskriftförsäljning 10 800 kr, övriga intäkter såsom porto/administrativa intäkter 5 950 kr (=totalt 16 750 kr), kostnader 4 542 kr. En vinst på 12 208 kr.

Uppsala universitet ansvarar för medlen, hela potten på 200 000 SEK för tidskriften. Maria Schildt menade, att det behövs mer underlag för att fatta beslut om tidskriften. Karin Lagergren menar, och får medhåll från ett par ledamöter, att den tryckta boken har ett stort symbolvärde och därför bör finnas kvar. Sanne Krogh Groth menar att frågan bör bordläggas eftersom vi inte har fått ett underlag från Uppsala, vi väntar på svar angående vår ansökan och återkoppling på huvudredaktörens arbete. Det beslutas attfrågan om budget för boken bordläggs till 18 december.  

 

§ 7. Diskussion.Principfrågan om tidskriftens budget kopplad till samfundets budget. Ordföranden beslutar att bordlägga frågan, då det behövs underlag. 

 

§ 8. Frågan om huvudredaktörens arbetsuppgifter för tidskriften: det behöver synliggöras vilka uppgifter huvudredaktören arbetar med. Ordföranden presenterade rapport om huvudredaktörens ansökan till NOP-HS/the Academy of Finland samt till KMA rörande tidskriften. Sanne Krogh Groth talade om sitt arbete som redaktör med tidskriften Seismograf.Hon var tydlig med att redaktören där får betalt för sitt arbete, styrelsen får det inte, därför ska ansvaret för tidskriften ligga hos redaktören. Diskussion. Behov av att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan styrelse och redaktion. Redaktören för tidskriften kan få i uppdrag till 18 december om något slags styrdokument. Det beslutades att ordföranden deltar i utarbetandet av underlag med redaktionen. Styrelsen är av den uppfattningen att redaktionen skall ha budgetansvaret för tidskriften, där arvode ingår i budgeten. Ett budgetansvar innebäratt redaktionen ska se till att tidskriftens budget ska täcka alla produktionskostnader/arvoden/administrativa kostnader som en produktion av tidskriften medför, genom försäljning. Om man också har fått beslut om anslag för tidskriften kan detta ingå i budgeten, annars ska ett sådant anslag uteslutas ur budgeten, då denna ej är bekräftad som intäkt.

 

§ 9. Diskussionomdigitalisering. Det finns möjlighet för SSM-medlem att göra klart det digitaliseringsarbete som återstår – ska styrelsen skjuta den frågan vidare till huvudredaktören? (Ordföranden återkopplar kring den kontakt hon haft i ärendet med Boel Lindberg, Sverker Jullander, Tobias Lund, samt KMA/Fredrik Wetterqvist.) Hon förklarar att digitaliseringen av STM inte avslutades pga. att pengarna tog slut hos Musikverket men också pga. andra skäl. Materialet, dvs., alla tidskrifter, finns inskannande, men ligger inte uppe på hemsidan. Ordföranden har sökt kontakt och kommer fortsätta sitt uppsökande arbete. Ordföranden har även diskuterat ekonomiskt stöd för att slutföra arbetet, med KMA:s sekreterare. 

§ 10. Diskussion. Notera per capsulam-beslut från v.39. Beslutet om att ”Editorial Board” blir utökat till 8 personer. Vikten av att ha balanserat upp fördelningen mellan olika musikdiscipliner och andra aspekter: musik (konstnärlig forskning), musikpedagogik, musikvetenskap, kvinnor/män, möjlighet till representation från Sverige respektive Norden/internationaliseringsperspektiv. Tillskott och förändringar i sammansättningen behöver uppdateras på:http://musikforskning.se/stm-sjm/ 

§ 11. Övriga frågor.Inga övriga frågor.

Bordlagda frågor: 

§ 12. Samfundskonferens 15–17/6 2021, diskussion samt val av konferensplats/-er 2021. 

§ 13. Cfp - se filer från 2020. Vem påbörjar uppdatering av cfp-fil (svensk samt engelsk, se bif filer). KeyNote till samfundskonferensen. 

Ordförande avslutade mötet. 

 

 

Falköping 29 oktober 2020 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Maria Schildt

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2020-10-29