Styrelseprotokoll 2020-09-21 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

21 september 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande:Pia Bygdéus; Eva Sæther;Toivo Burlin; Karin Strinnholm Lagergren; Maria Schildt; Stefan Östersjö; Sanne Krogh Groth, Tobias Lund. Adjungerade: Magdalena Lilja. 

Frånvarande:Ester Lebedinski

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.    Dagordningengodkändes med tillägg av punkt 11b kring tidskriften – denna punkt sköts emellertid senare till nästa möte 28/10. 

§ 3.    Till justeringsperson valdes Tobias Lund. 

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Återkoppling och reflektion efter sommarens digitala samfundskonferens 10/6 2020, ordföranden efterfrågade intryck och reflektioner hur det hade fungerat. Eva Sæther framförde att det nästa gång är viktigt med teknisk support om, eller när, det blir zoom-konferens nästa gång. Det krävdes i varje virtuellt konferensrum en ”host”, värd och detta fungerade inte riktigt optimalt. Tobias Lund menade, att kontinuiteten mellan sessionerna var god men det var svårare med samvaron i pausrummen, då många behövde röra på sig och inte bara sitta stilla vid datorn. Karin Strinnholm Lagergren menade, att det var bra att detta genomfördes och de fungerade bra efter förutsättningarna: Samfundet kan nog göra detta en gång till med bibehållen entusiasm. 

Samfundet riktar sitt tack till Musikhögskolan i Malmö för värdskapet och allt arbete med att ordna det praktiska kring konferensen. Hur presentatörerna upplevde konferensen har sonderats, mestadels har det talats om goda erfarenheter t ex från presenterande doktorander, forskare och keynote-talaren, som också inspirerat till vidare dialog om tvärvetenskapliga samarbeten. Ordföranden påtalade vikten av breddning av de olika musikdisciplinernas deltagande på konferensen. Stefan Östersjö påtalade både det värdefulla och komplexa i internationella zoom-konferenser, men också vikten av att öka den konstnärliga forskningens inslag på konferensen. 

§ 6. Val av konferensdatum 2021. Ordförande presenterade tvåalternativför tidpunkten;1) tisdag–torsdag1517/62021, 2) onsdag–fredag1618/62021. Båda alternativ är bra,säger ledamöterna. Ordföranden berättade om ettplanerat symposium på tematnär den utländska musiken kom till Sverige”.Detta kan med fördel vara en dag vägg i vägg” med samfundets konferens. Därför har en dialog med den arbetsgrupp som diskuterar detta symposiuminlettsDet fördes en diskussion om de praktiska omständigheterna. Det beslutades att:datumen för Samfundets konferens blir 1517 juni2021. 

§ 7. Diskussionom val av konferensplats/-er 2021. Ordföranden redogjorde för de kontakter som tagits i ärendet och det fördes en diskussion om lokalisering. Det har förts samtal med Södertörns högskola och SMI. Andra lärosäten, som Stockholms universitet och KMH, fördes på tal. Det beslutades att:Toivo Burlin sonderar med musikvetenskap SU och kontakter på KMH om det finns intresse för att arrangera konferensen. KMA har också visat intresse för konferensen, med anledning av 250-års jubileet. De har dock vissa begränsningar vad gäller lokaltillgång. Det diskuterades som tänkbart med ett samarbete SU och KMH, om det finns intresse, samverkan med KMA kan då också eventuellt ske. 

§ 8.Cfp - se bif filer från 2020. Diskussion.Återkoppling och reflektion (?)

§ 9. Besluta om ”Editorial Board”, från 5 till 7 personer, vilka personer. Tillskott: ersättare efter Åsa Bergman samt ytterligare 2 nya personer behövs, vilket gör att styrelsen behöver tillsätta 3 personer till de 4 som finns i dagsläget: http://musikforskning.se/stm-sjm/Viktigt är att balansera fördelningen mellan disciplinerna musik (konstnärlig forskning), musikpedagogik, musikvetenskap, kvinnor/män, möjlighet till representation från Norden och ett beakta ett internationaliseringsperspektiv. Frågan om de två förslagen som Sverker gett diskuterades ingående. Diskussion omredaktörens förslag på utländska ledamöter. Invändningar fanns mot två förslag på utländska ledamöter, men en ”pragmatisk” hållning diskuterades: ledamöter till redaktionsrådet krävs snarast, för att ansökan ska kunna göras. Redaktionsrådet är lite en ”papperskonstruktion”, har haft en ganska passiv roll och det är av viss betydelse om rådet, som mest utsett redaktörer, ska vara mera aktivt eller ej. Ett reviderat förslag skickas tillbaka till redaktören. Diskussionen utmynnade i tre förslag; (som kommer diskuteras vidare för senare beslut per capsulam. Ingfrid Breie Nyhys, Norge, Heiddi ParttiMads Walther-Hansen, Danmark.  

 

§10.Huvudredaktörens arbetsuppgifter för tidskriften. Diskussion om huruvida 2021 kan bli ett år för enbart digital publikation – ej någon tryckt bok?Tobias Lund och Karin Strinnholm Lagergren lyfte frågan om principfrågan: vilka medel i samfundet som skall ställas till tidskriftens förfogande? Lund menade att medel behövs, t ex för hemsidan. Vilka som finns är oklart då vi ej har fått budget. Lund påpekade att vi har en tidskrift med prenumeranter, men inga prenumerationsintäkter. Det finnsolika intäkter och medel, men de är ej tydligt disponerade. 

 

Ordföranden beslutade att diskussion om återstående punkter väntar, dvs: per caspsulam-beslut om redaktionsrådets sammansättning, budget som huvudredaktören nu skriver på, ansökan till tidskriften 2021. Punkterna 11, 12, 13 flyttas alltså till nästa sammanträde 28 oktober 09.00–10.00, sluttid: 

 

§ 11. Diskussion tidskriften. 2021 ett år för digital publikation - ej någon tryckt bok? 11b Tob

§ 12 Hemsidan för ssm: vad behöver kommenteras, justeras, uppdateras?:  www.musikforskning.se

§ 13Digitalisering: möjlighet för ssm-medlem att göra klart det digitaliseringsarbete som återstår – ska styrelsen gå ut med en förfrågan?

 

14. Övriga frågor.Inga övriga frågor. 

 

Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 21 september 2020 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Toivo Burlin

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Tobias Lund

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2020-09-21