Styrelseprotokoll 2020-08-21 00:00:00

Styrelsemöte Svenska samfundet för musikforskning

(hållet via Zoom)

 

21 augusti 2020 kl. 9.00-10.30

 

Närvarande:Pia Bygdéus; Eva Sæther;Toivo Burlin; Karin Strinnholm Lagergren; Maria Schildt; Stefan Östersjö; Sanne Krogh Groth (lämnade efter §7); Tobias Lund. Adjungerade: Magdalena Lilja; Per-Henning Olsson (lämnade efter §7); Sverker Jullander (lämnade efter §7). 

Frånvarande:Ester Lebedinski

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.    Dagordningengodkändes med tillägg av punkterna 5–6 om finansiering av tidskriften och dess hemsida. 

§ 3.    Till justeringsperson valdes Karin Strinnholm Lagergren.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5 Tobias Lund och Sverker Jullander redogjorde för finansiering av tidskrift.Styrelsen har ej ansökt om medel från VR för tidskriften, detta har diskuterats av en arbetsgrupp strax före sommaren. Sverker Jullander berättar att skälet till detta är att deadline helt enkelt missades, då denna utlysning endast görs var tredje år. Därför har arbetsgruppen undersökt vad som kan göras istället och har tittat på olika finansiärer, exempelvis undersöker Lars Berglund om Vitterhetsakademien kan ge stöd, arbetsgruppen pekar därtill på Kungliga Patriotiska sällskapet samt särskilt NOP-HS (Nordic Board for Periodicals in the Humanities and Social Sciences), ett nordiskt organ som stödjer forskning och tidskrifter i Norden, samt Gunvor och Josef Anérs stiftelse och Ax:son Johnson-stiftelserna. NOP-HS bör kunna komma ifråga för ett sådant stöd om 5600 EUR. Ett problem är dock att ett krav för stöd är att redaktionsrådet (Editorial board), som idag består av fem personer, skall bestå av ledamöter från minst tre nordiska länder. Perioden 1 september–28 september är deadline för ansökan till NOP-HS, för att stöd ska betalas ut för 2021. Styrelsen diskuterade detta, konstaterande att anslag från fonden ligger i linje med samfundets inriktning på tvärdisciplinärt och nordiskt samarbete. Viktigt är att i så fall justera redaktionsrådets sammansättning för detta. Det konstaterades att redaktionsrådet utsågs i maj 2018 och att gruppen kan – och bör – utökas från fem till sju personer. Sverker Jullander åtar sig att undersöka gruppens sammansättning. En justering av den måste ordnas i god tid innan deadline för ansökan.

 

Det beslutades att:redaktionsrådet utökas med två personer, med hänsyn till fördelning av ämnesområden och minst tre nordiska länder, Sverige inkluderat.  Sverker Jullander åtar sig att reorganisera redaktionsrådet och i egenskap av huvudredaktör för STM-SJM söka bidrag från NOP-HS för finansieringen. 

Det beslutades att:nästa ordinarie möte flyttas från 25 till 21 september 09:00.

Diskussion om vilken organisation som ska vara huvudman för tidskriften, Samfundet eller något universitet? Samfundet ses med fördel som huvudman i framtiden av flera ledamöter, sammanfattat som ett större inflytande över såväl verksamheten och pengarna. Men viktigt att det finns en tydlig ekonomisk styrning, i enlighet med nuvarande praxis. Relationen mellan nuvarande huvudman och VR diskuterades (även frågan om eventuella temanummer, som kan komma ifråga senare). Alla VR-pengar (nu ca 40 000:-) som beviljats, betalas ut under innevarande året till de som skall ha dem, dvs d anställda redaktörer. Diskussion om huruvida något kan sparas.

 § 6.Diskussion:hur skall finansieringen av tidskriftens hemsida se ut? Sverker Jullander förklarade att detta handlar om två delfrågor: layouten och innehållet, där mycket gammalt och inaktuellt material finns. Ett förslag har tagits fram om tre sidor: 1) en allmän presentation av tidskriften, 2) en historisk bakgrund om tidskriften från början till idag, 3) guidelines for authors, inklusive copyright-frågor, på en mer preciserad sida. Detta förslag har antagits av redaktionen. Det återstår nu att lösa vem som skall utföra arbetet. Lilian Ljungberg som IT-konsult bör kopplas på för detta. Tobias Lund får det övergripande ansvaret för uppdateringen, men med delegering till Ljungberg. Alla nödvändiga uppdateringar bör ske innan ansökan till NOP-HS, konsterarar Lund. Diskussion följde om olika format och kopplingen mellan Samfundets sida och STM-SJM:s sida, liksom om nödvändig kompetens i olika format. 

Det beslutades att:detta helhetsgrepp skall tas och hemsidor uppdateras enligt ovan. 

Det beslutades att:begära in minst två offerter till – sammantaget tre föreslagna – gällande såväl samfundets hemsida och tidskriftens. 

Olika aspekter på plattformar, programvaror, design diskuterades. Tidskriften behöver nu en uppdaterad och aktuell offert, för en hemsida för Samfundet som är kompatibel med tidskriftens hemsida. Olika synpunkter ventilerades om vikten av att de två hemsidorna synkar: från att de är likartade, till att tidskriften framstår tydligt som självständig tidskrift och inte ett föreningsorgan. Stefan Östersjö och Sanne Krogh Groth blir kontaktpersoner med redaktionen. 

 

§ 7. Diskussionom digitalisering av gamla STM. Tobias Lund konstaterade att det beror på ambitionsnivå, skanningen av tidskrifter är ofullständigt genomförd. 

Det beslutades att: Sverker Jullander söker pengar för fortsatt digitalisering av STM från Helge Ax:sons Johnsons Stiftelse. 

Sverker Jullander ställde frågan om tidskriften kan bli endast en digital tidskrift och vad man vinner genom sitt medlemskap om man inte får en papperstidskrift. Ordföranden konstaterade att styrelsen ej tagit ställning i frågan. 

 

§ 8. Återkoppling och reflektionefter sommarens digitala samfundskonferens 10/6 2020. Denna punkt bordlades till nästa möte. 

 

§ 9. Diskussionom val av tid och plats för samfundskonferensen 2021 – inget beslut.

 

§ 10. Övriga frågor.Frågan om ersättning till keynote speaker har kommit upp. Det beslutades att keynote speaker 2020 kan fakturera maximalt 10 000 SEK. 

 

§ 11. Ordförande avslutade mötet. 

Falköping 21 augusti 2020 

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                    

                                                          Toivo Burlin

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

Ordförande:                                                                                                                                                                        ____________________________________

                                                          

Pia Bygdéus

 

2020-08-21