Styrelseprotokoll 2020-06-10 00:00:00

Konstituerande styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

Genomfört via Zoom

10 juni 2020

Närvarande: Pia Bygdéus, Karin Strinnholm Lagergren, Eva Saether, Maria Schildt, Stefan Östersjö, Sanne Krogh Groth, Toivo Burlin, Ester Lebedinski, Tobias Lund. Adjungerad: Magdalena Lilja.

§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Bygdéus.

§ 2. Till justerare valdes Eva Sæther.

§ 3. Styrelsens sammansättning och funktioner är i och med detta möte:

Ordförande fram till årsmötet 2021 (väljs av årsmötet): Pia Bygdéus (invald 2015)

Sekreterare fram till årsmötet 2021: Toivo Burlin (invald 2020)

Vice ordförande fram till årsmötet 2021: Eva Sæther (invald 2015)

Ledamot fram till årsmötet 2021: Maria Schildt (invald 2018)

Ledamöter fram till årsmötet 2022: Stefan Östersjö (Malmö/Piteå, invald 2019) och Sanne Krogh Groth (Lund, invald 2019), Tobias Lund (invald 2016).

Karin Strinnholm Lagergren går in som ordinarie ledamot efter avslutat sekretararuppdrag, mandatperioden avslutas 2021 (invald 2015).

Suppleant fram till årsmötet 2023: Ester Lebedinski (invald 2020)

Till skattmästare/kassör utses Tobias Lund.

Ansvarig för uppdateringar av hemsidan är Sanne Krogh Groth.

§ 4. Magdalena Lilja informerade kort om Samfundets ekonomi, vilken är i balans.

§ 5. Höstens styrelsemöten äger rum via Zoom kl. 9.00-10.00 följande dagar: 21/8, 25/9, 28/10, 20/11, 18/12. Magdalena Lilja adjungeras till mötet 21/8, då tidskriftens ekonomi det kommande året ska diskuteras.

§ 6. Mötet avslutades.

 

Växjö 10 juni 2019

Protokoll fört av:                                     

____________________________________                                    

Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:                                                  

____________________________________

Eva Sæther

Ordförande:                                                                                                                                                                                

____________________________________

                      Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

2020-06-10