Styrelseprotokoll 2020-05-25 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Zoom)

 

25 maj 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Elin Kanhov; Maria Schildt; Eva Sæther; Stefan Östersjö. Från §5; Sanne Krogh Groth; Tobias Lund. Adjungerad: Magdalena Lilja.

Anmält förhinder: Joel Speerstra.

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.    Dagordningen godkändes.

§ 3.    Till justeringsperson valdes Maria Schildt.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.   Samfundskonferensen 10/6:

Eva Sæther informerade om förberedelserna för att genomföra konferensen på Zoom.

4 separata zoomrum kommer att användas med moderatorer och co-hosts i varje zoomrum.

Presentationstiden på 10 minuter bibehålls.

Stefan Östersjö modererar key note och håller reda på frågor i chattfunktionen.

Moderatorer gjordes klara för alla sessioner, vilka kontaktar deltagarna i sina respektive sessioner innan konferensen för att stämma av.

Teknikcheck i pausen innan sessionerna.

Elin Kanhov uppdaterar schemat i dialog med Eva Sæther.

Tobias Lund skriver ett utkast till text med instruktioner till deltagarna och sänder ut till styrelsen för återkoppling innan det sänds ut.

Möjlighet ges att skicka in utökat abstract på max 4 000 ord för de som önskar.

Programboken blir klar under vecka 22.

§ 6. Tidskriften - hemsidan: Offert för en gemensam hemsida från Digital Guidance diskuterades. Styrelsen ser ett värde i att hemsidorna blir gemensamma men ett utökat underlag behövs gällande exempelvis layout, programvara och hur hemsidan ska uppdateras.

Tidskriftens finansiering under 2021 och vilka medel som idag finns tillgängliga ska undersökas. Eventuellt kommer den att övergå till att bli en digital tidskrift i framtiden.

Inloggningsfunktion önskvärt eftersom idag finns material finns åtkomligt på tidskriftens hemsida vilket bör vara förbehållet medlemmar: protokoll och tidskrift m.m.

Dessa frågor tas upp under årsmötet 10 juni 2020.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§9. Ordförande avslutade mötet

 

Växjö 26 maj 2020

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                         

                                                          Maria Schildt

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

2020-05-25