Styrelseprotokoll 2020-04-24 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Zoom)

 

24 april 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Elin Kanhov; Maria Schildt; Eva Sæther; Joel Speerstra. Stefan Östersjö. Adjungerad: Magdalena Lilja.

Anmält förhinder: Sanne Krogh Groth.

Ej närvarande: Tobias Lund

 

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.    Dagordningen godkändes.

§ 3.    Till justeringsperson valdes Elin Kanhov.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.   Samfundskonferensen 2020 kommer att genomföras som en endagskonferens den 10 juni via Zoom.

 • Fredrik Ullén ger sin keynote som planerat men den kommer att göras från Stockholm. Som Norlindföreläsare bekostas hans deltagande av bidraget från Norlindsamfundet.
 • I första hand kommer styrelsen att verka som moderatorer.
 • Arbetsgruppen redogjorde för det förberedande mötet 23 april.
 • Arbetet fram till konferensen fördelas enligt följande:
 • Elin Kanhov, Maria Schildt och Karin Strinnholm  Lagergren utformar konferensschemat.
 • Stefan Östersjö har kontakt med och undersöker rubrik för Ulléns keynote.
 • Sanne Krogh Groth och Stefan Östersjö gör en programbok av abstracts, Eva Saether skickar abstracts som underlag.
 • Eva Saether samordnar zoomlänksbehov och tar fram ett förslag på hur vi bäst genomför konferensen med Zooms möjligheter.
 • Pia Bygdéus skriver medlemsbrev, info till hemsidan och samlar ihop filer inför kallelse och dagordning till årsmötesutskick.
 • Magdalena Lilja gör medlemsutskick.
 • Joel Speerstra översätter vid behov.
 • Tobias Lund förmedlar uppgifter till Magdalena rörande tidskriften.

 

 • Det bidrag på 40 000:- som Ljudmiljöcentrum beviljat kommer Samfundet att kunna använda för nya kostnader som uppstår när konferensen ska göras i digitalt format. En sådan kostnad är exempelvis Magdalena Liljas extra arbete med att läsa och organisera funktionsmailen.
 • Passivt deltagande i konferensen kommer fortfarande att vara möjligt, möjligen kommer flera att vilja delta passivt än vad som är vanligt vid en fysisk konferens.
 • Styrelsen underströk att det är viktigt att göra klart för deltagare att det nya formatet gör att alla deltagare får tänka om med t.ex. kortare presentationstid. Vidare är det viktigt att tänka på att formatet blir användarvänligt för alla som ska presentera där moderatorerna får ta på sig ett extra ansvar.

 

§ 6. Samfundets årsmöte sker via Zoom den 10 juni 15.00-16.00 2020. Kallelse går ut i mitten av maj.

§7 Övriga frågor

Inga övriga frågor hade inkommit.

§9. Ordförande avslutade mötet

 

Växjö 28 april 2020

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                         

                                                          Elin Kanhov

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

2020-04-24