Styrelseprotokoll 2020-02-28 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

28 februari  2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Tobias Lund; Elin Kanhov; Maria Schildt; Sanne Krogh Groth; Eva Sæther; Joel Speerstra.

Anmält förhinder: Stefan Östersjö.

 

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.    Dagordningen godkändes.

§ 3.    Till justeringsperson valdes Joel Speestra.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.    Samfundskonferensen 2020. Sammanställning och diskussion av läsning av abstracts. Styrelsen gick igenom och diskuterade samtliga insända abstracts. Några ombads inkomma med förtydliganden med deadline 15 mars. Konferensschema görs av Pia Bygdéus och Karin Strinnholm Lagergren, Joel Speerstra utgör engelsk språkcoach. Arrangörerna informerade om att konferensmiddagen på Skissernas museum kan ta maximalt 60 gäster.

 

§ 6. Övriga frågor och informationspunkter.

Inga övriga frågor.

 

§7. Ordförande avslutade mötet.

 

Växjö 4 mars 2020

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                         

                                                          Joel Speerstra

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-02-28