Styrelseprotokoll 2020-03-27 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

27 mars 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Tobias Lund; Elin Kanhov; Maria Schildt; Sanne Krogh Groth; Eva Sæther; Joel Speerstra.

Anmält förhinder: Stefan Östersjö.

 

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat

§ 2.    Dagordningen godkändes.

§ 3.    Till justeringsperson valdes Tobias Lund.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna

§ 5.    Jubileumsnumret av Svensk tidskrift för musikforskning har distribuerats till Samfundets medlemmar. Tobias Lund avslutade i och med detta nummer sin tid som redaktör för tidskriften. Avtackning från styrelsen kommer att ske vid årsmötet.

§ 6. Samfundskonferensen 10-12 juni 2020: Återkoppling har skett till alla som fått sina abstracts antagna. De som ombetts revidera sina abstracts har inkommit med detta. 51 abstracts är antagna. Ev. översättningsbehov ombesörjs av Joel, konferensschema görs av Pia och Karin 23 april som finns i en preliminär version till styrelsemöte 24 april. Ett extra styrelsemöte hålls 8 april kl. 13.00 på Zoom då situationen för konferensen med anledning av Covid-19 ska diskuteras.

§ 7. Övriga frågor och informationspunkter

En diskussion inleddes om samfundskonferensen och alternativ till att genomföra denna om den inte kan genomföras på plats i Lund/Malmö. Diskussionen fortsätter vid extra styrelsemötet 8 april.

§8. Ordförande avslutade mötet

 

Växjö 2 april 2020

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                         

                                                          Tobias Lund

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-03-27