Styrelseprotokoll 2020-01-31 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

31 januari 2020 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Tobias Lund; Elin Kanhov; Maria Schildt; Sanne Krogh Groth; Eva Sæther.

Anmält förhinder: Stefan Östersjö.

Frånvarande: Joel Speerstra.

 

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.    Dagordningen godkändes.

§ 3.    Till justeringsperson valdes Eva Sæther.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna. Noterades att protokollet försetts med två §5, vilket dock inte föranleder någon revision av protokollet.

§ 5. Ny redovisningsekonom: Elisabeth Kreivi har avtackats av Pia Bygdéus med ett presentkort på Operan om 1 400:-, vilket tacksamt emottogs. Magdalena Lilja har tillträtt som ny redovisningsekonom, och hon och Elisabeth kommer att ha överlämningsmöte senare. Se vidare under Övriga frågor.

§ 6. STM-SJM: Ordförande informerade om att Samfundet ekonomiskt bidrar till hemsidekostnader för tidskriftens nya hemsida, vilken ska samordnas med Samfundets hemsida. En ny redaktion har tillträtt från årsskiftet enligt information och beslut i tidigare protokoll. Webdesigner Lilian Ljungberg ska lämna förslag och offert för utveckling av hemsidorna.

§ 7.  Samfundskonferensen 10-12 juni 2020: Rapport från arbetsgruppen. Ingen egentlig aktivitet i planeringen har skett sedan sist då arbetsgruppen inväntar deadline för abstracts 7 februari. Styrelsen påmindes om att uppmuntra doktorander och studenter på avancerad nivå att delta. Detta är en grupp som ofta inte är medvetna om Samfundskonferenserna och den möjlighet dessa erbjuder att presentera arbeten och att möta verksamma musikforskare. Abstracts läses gemensamt av styrelsen inför nästa styrelsemöte. Hur man anmäler sig och betalar för konferensen framgår av Cfp. Styrelsen deltar som tidigare år på Samfundets bekostnad, men står för resor och boende på egen hand alt. bekostade av sin heminstitution etc. Årsmötet sker i anslutning till middag 11 juni vilken äger rum på Skissernas museum i Lund. Ett förtydligande om på vilka platser konferensen äger rum under konferensdagarna läggs ut på hemsidan. Konferensorganisationen kommer inte att rekommendera särskilda hotell.

 

§ 8. Övriga frågor och informationspunkter.

 

Firmatecknare: Till samfundets firmatecknare utses ordförande samt kassör vilka tecknar firman tillsammans.

 

Samfundets nya ekonom/kansli: Magdalena Lilja som från årsskiftet har hand om Samfundets ekonomi och kansli anslöt till mötet och presenterade sig. Magdalena Lilja och Elisabeth Kreivi kommer att ha ett överlämningsmöte den 17 februari. Magdalena Lilja inbjöds till samfundskonferensen 2020 och i synnerhet årsmötet i Lund 11 juni.

 

Kungl. Musikaliska Akademiens ständige sekreterare Fredrik Wetterqvist är inbjuden till samfundskonferensen som ett led i förberedelserna för samfundskonferensen 2021, vilken kommer att genomföras i samarbete med Kungl. Musikaliska Akademien.

 

Sekreterare Karin Strinnholm Lagergren önskar avsluta sitt uppdrag i samband med årsmötet 2020 på grund av ett ökat antal ideella uppdrag. Flera möjligheter till lösningar på sekreterarfrågan finns och lämnas till styrelsen att diskutera på kommande möten. Sekreteraren redogjorde kort för sekreterarens arbetsuppgifter. Dessa består i huvudsak av följande uppgifter:

 

  • Skriva protokoll, se till att de justeras och laddas upp på hemsidan.
  • Uppdatera hemsidan vid behov.  
  • Övriga löpande arbetsuppgifter, i likhet med övriga styrelsemedlemmar.

 

§ 9. Ordförande avslutade mötet.

 

Växjö Kyndelsmässodagen 2 februari 2020

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          Eva Sæther

                                                         

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-01-31