Styrelseprotokoll 2019-12-09 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

9 december 2019 kl. 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Tobias Lund; Elin Kanhov; Maria Schildt; Stefan Östersjö närvarande § 1-4; Joel Speerstra; Sanne Krogh Groth från § 5. Anmält förhinder: Eva Sæther.

 

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.    Dagordningen godkändes.   

§ 3.    Till justeringsperson valdes Tobias Lund.

§ 4.    Vårens sammansträdesdatum bestämdes till fredag 31 januari, fredag 28 februari, fredag 27 mars, fredag 24 april, måndag 25 maj. Samtliga möten sker via Skype kl. 9.00-10.00.

§ 5.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.    Samfundskonferensen 2020. Rapport från förberedelserna. Keynote blir professor      Fredrik Ullén. Cfp på svenska och engelska har lagts upp på samfundets hemsida samt sänts ut till flera nätverk. Deadline för abstracts ändras från 10 januari till 7 februari. Karin Strinnholm Lagergren ändrar informationen på hemsidan.

§ 6.   Hemsidan för tidskriften STM-SJM. Föredragande Tobias Lund, vilken tillsammans med Sanne Krogh Groth undersöker om Jens Voigt-Lund som gjort tidskriften Seismografs (seismograf.org) hemsida är intresserad av att göra STM-SJM:s nya hemsida.

 

§ 8. Övriga frågor och informationspunkter. Redovisningsekonom Magdalena Lilja som tar över efter Elisabeth Kreivi accepterar de ekonomiska villkor som Samfundet föreslagit och börjar sitt arbete 1 januari 2020. Magdalena Lilja blir då även postmottagare.

 

§ 9. Ordförande avslutade mötet.

 

Växjö den 9 december 2019

 

 

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                                          Tobias Lund

                                                         

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-12-09