Styrelseprotokoll 2019-11-15 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

15 november  2019 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Eva Sæther lämnade under §8; Tobias Lund; Elin Kanhov; Maria Schildt; Stefan Östersjö. Anmält förhinder: Sanne Krogh Groth. Frånvarande: Joel Speerstra.

 

§ 1.    Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.    Dagordningen godkändes.   

§ 3.    Till justeringsperson valdes Elin Kanhov.

§ 4.    Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.    Flytt av material från Musikverket till Riksarkivet. Föredragande Maria Schildt. Maria Schildt kommer att rensa i kartongerna innan flytt, då mycket kan slängas av exempelvis gammalt kontorsmaterial.

§ 6.    Ny redovisningsekonom efter Elisabeth Kreivi. Föredragande Pia Bygdéus. Magdalena Lilja kommer att ta över kanslifunktionen och samfundets ekonomi och tillträder 1 januari 2020. Styrelsen återkommer till Magdalena Lilja angående omfattning och mer tydligt definierat uppdrag och kostnadsförslag.

§ 7. Samfundskonferensen 2020. Rapport från arbetsgruppen bestående av Eva Sæther, Tobias Lund och Sanne Krogh Groth. Stefan Östersjö arbetar vidare med keynote. Cfp på svenska och engelska blir klart under november och kommer då att läggas upp på hemsidan samt sändas ut på e-postlistor.

 

§ 8: Ekonomidiskussion: Vad gör vi med vår ekonomiska buffert, den s.k. ”kudden”? Föredragande Pia Bygdéus. Diskussionen koncentrerades till att handla om nya/uppdaterade hemsidor för tidskriften och Samfundet. Hemsidan för tidskriften Seismograf https://seismograf.org/taxonomy/term/1766 nämndes som ett gott exempel. Tobias Lund undersöker om den person som gjort denna hemsida kan ha intresse av att arbeta med samfundets och tidskriftens hemsida. Till att börja med tas prisuppgift in, därefter ser styrelsen över möjligheterna att retroaktivt avlöna redaktörerna för 2014 års arbete enligt tidigare diskussion.

 

 

§ 9. Övriga frågor och informationspunkter.

Pia rapporterade om konferensen Nordic Sound and Computing Conference som arrangeras av Kungliga Tekniska Högskolan i samarbete med Musikaliska Akademien 19-20 november 2019.

 

Tobias Lund avgår efter tio år som huvudredaktör för tidskriften STM-SJM och efterträds vid årsskiftet av Sverker Jullander. Karin Johansson kvarstår som kvar som biträdande huvudredaktör. Sverkers tågresa Göteborg-Lund för möte med redaktionsgruppen bekostas av samfundet.

§ 10. Ordförande avslutade mötet.

Växjö den 23 november 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                                          ____________________________________                                   

                                                          Karin Strinnholm Lagergren

 

 

Justeras:

                                                          ____________________________________

                                   

                                                          Elin Kanhov

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ____________________________________

                                                         

Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019-11-15