Styrelseprotokoll 2019-09-20 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

20 september  2019 9.00-10.00

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Eva Sæther; Tobias Lund; Joel Speerstra; Elin Kanhov; Sanne Krogh Groth; Stefan Östersjö från § 3. Anmält förhinder: Maria Schildt.

 

§ 1.     Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.     Dagordningen godkändes.   

§ 3.     Till justeringsperson valdes Sanne Krogh Groth.        

§ 4.      Förra mötets protokoll godkändes och lades till handlingarna.

§ 5.     Samfundskonferensen 2020. Rapport från arbetsgruppen (Eva Sæther, Tobias Lund och Sanne Krogh Groth):

Arbetsgruppen har inlett planeringen. Konferensen kommer att äga rum på 3 olika platser: Inter Arts Center (Malmö), Lux (Lunds universitet ) och Odeon (Lund) samt på Musikhögskolan i Malmö. Medel söks för genomförandet. Erfarenheter från konferensen 2019 tas i beaktande för den vidare planeringen. Lämplig keynote diskuterades. Cfp ut från konferensen 2019 bifogas som bilaga.

 

§ 6. Fördelning av olika styrelseuppdrag.

 

Rapport om pågående inventering av forskarnätverk och study groups inom musikforskning för synliggörande på Samfundets hemsida. Styrelsen diskuterade vad dessa  grupper ska kallas, eftersom det kan styra vilket ansvar samfundet tar på sig. Study groups kan skapa förväntningar på att Samfundet tar på sig ett exempelvis samordnande och administrativt ansvar. Det inofficiella arbetsnamnet för detta synliggörande är tills vidare skyltfönster.

 

§ 7. Kanslifrågan - vem tar över efter Elisabeth Kreivi? Frågan är ännu olöst. Tobias Lund ger en kort ekonomisk redovisning vid nästa möte för vidare diskussion.

 

§ 8. Hemsidan. Elin Kanhov har tagit in en offert från Lilian Ljungberg, Digital Guidance på omarbetning av hemsidan. Offerten sänds ut till styrelsen och frågan bordläggs till nästa möte.

 

§ 9.     Tidskriften.

 

Tobias Lund rapporterade. Det råder idag en obalans i kostnadsfördelningen mellan Samfundet och tidskriften, ett förhållande som tydliggjordes i en skriftlig rapport som tillsänts styrelsen innan mötet. Frågan bordläggs till nästa möte.

 

§ 10. Flytt av material från musikverket till Riksarkivet. Maria Schildt tar tag i detta i vecka 39.

 

§ 12. Övriga frågor.

§ 13. Ordförande avslutade mötet.

Växjö 26 september 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                    ____________________________________                                    

                                    Karin Strinnholm Lagergren

 

 

Justeras:

                                    ____________________________________

                                   

                                    Sanne Krogh Groth

 

 

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________

                                    Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

 

BILAGA:

 

Call for papers

Musikforskning idag 2019

12–14 juni 2019, Göteborgs universitet

100-årsjubileumskonferens, Svenska samfundet för musikforskning

 

Välkommen till den sjuttonde svenska musikforskarkonferensen. I år firar vi 100 år och detta uppmärksammas på olika sätt i konferensen och med jubileumsskrift. Tematiken för konferensen är öppen, och alla bidrag som uppmärksammar den svenska musikforskningens historia, nutid och framtid hälsas välkomna. 2019 års konferens är förlagd till Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet. Konferensen vänder sig till forskare, doktorander och studenter inom musikområdet.

Musikforskning idag 2019 arrangeras gemensamt av Svenska samfundet för musikforskning (SSM) och Institutionen för kulturvetenskaper vid Göteborgs universitet.

Länk till Samfundets nya hemsida: www.musikforskning.se

 

Call for papers

Inriktning

Musikforskning idag 2019 är öppen för bidrag från all slags musikrelaterad forskning inom musikvetenskap, musikpedagogik, konstnärlig musikforskning, musikteori, musikterapi, musikpsykologi och andra discipliner. Tematiken är öppen, och med anledning av 100-årsjubileet av Svenska samfundet för musikforskning är alla bidrag som uppmärksammar den svenska musikforskningens historia, nutid och framtid särskilt välkomna. Vi ser gärna bidrag från utländska forskare inom dessa områden.

Språk

Konferensens huvudspråk är svenska och engelska. Presentationer kan även göras på danska och norska.

Medlemskap i Svenska samfundet för musikforskning

Alla konferensdeltagare ska vara medlemmar i Svenska samfundet för musikforskning. För information om hur man blir medlem, se www.musikforskning.se

Presentationstid och presentationsformer

Konferensbidrag kan presenteras i någon av följande former: paper, lecture-recital, panel och poster.

Paper: en muntlig presentation av en eller flera forskare. Tid: 20 minuter + 10 minuter för frågor och kommentarer; för studenter på avancerad nivå 10 minuter + 5 minuter för frågor och kommentarer.

Lecture-recital: en presentationsform avsedd för konstnärligt inriktade forskare som vill integrera praktiska demonstrationer eller framföranden i sina presentationer. Tid: 40 minuter + 10 minuter för frågor och kommentarer.

Panel: en grupp forskare presenterar och diskuterar ett gemensamt projekt eller forskning om ett gemensamt ämne. Tid: 30 minuter + 10 minuter för frågor och kommentarer.

Poster: en presentation i text och bild av ett forskningsprojekt eller av en forskningsmiljö. Konferensprogrammet kommer att innehålla en eller flera sessioner med korta (3–5 minuter) muntliga presentationer av posters.

Abstract

Skicka ditt abstract till: senast den 1 februari 2019. Abstract ska innehålla:

  • titel på presentationen
  • en sammanfattning av presentationen om högst 300 ord (frågeställningar, teori och metod, resultat och slutsatser)
  • uppgift om presentationsform (paper, lecture-recital, panel eller poster)
  • uppgift om eventuella utrustningsbehov utöver projektor och ljudanläggning
  • namn och (i förekommande fall) institutionstillhörighet för samtliga medverkande
  • kontaktuppgifter till huvudansvarig

Urval sker utifrån vetenskaplig kvalitet och originalitet. Besked om antagning lämnas senast den 25 februari 2019.

Övrig information

Konferensavgift och anmälan

Konferensavgiften är 1000 kr, medlemsavgiften om 250 kr till samfundet tillkommer. I konferensavgiften/medlemsavgift ingår fika, lunch 13/6 samt konferensmiddag samma dag. Konferensavgiften ligger fast oavsett om man deltar en eller flera dagar.

Ytterligare: För doktorander utan doktorandanställning, studenter och pensionärer är konferensavgiften 500 kr. Studenter på avancerad nivå som medverkar med egna presentationer betalar ingen avgift.                                      

Definitiv anmälan och inbetalning av avgiften samt medlemsavgift senast den 15 maj 2019 till bg 5227-4784.

Lokaler och utrustning

Konferensen äger rum i Institutionens för kulturvetenskaper lokaler, Vera Sandbergs Allé 8, 411 33 Göteborg.

På institutionens hemsida finns en karta som visar var institutionen ligger: https://kultur.gu.se/kontakta-oss

Alla föreläsningslokaler är utrustade med projektor, ljudanläggning och trådlöst nätverk.

Resor och logi

Information om logimöjligheter kommer inom kort på konferensens hemsida. Arrangörerna lämnar inte bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle.

Bokbord

Vid konferensen kommer det att finnas ett gemensamt bokbord. För information om bokbord, kontakta samfundets sekreterare:

Mer information

Program och mer detaljerad information kommer efterhand att publiceras på konferensens hemsida: www.musikforskning.se  Om du redan nu har frågor och funderingar kan du vända dig till:

Ordförande i SSM: Pia Bygdéus, Linnéuniversitet:

Vice ordförande i SSM: Eva Sæther, Lunds universitet:

2019-09-20