Styrelseprotokoll 2019-08-26 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

26 augusti 2019 9.00-10.30

 

Närvarande: Pia Bygdéus; Karin Strinnholm Lagergren; Eva Sæther fr.o.m. § 5; Tobias Lund; Joel Speerstra; Maria Schildt; Elin Kanhov; Sanne Krogh Groth; Stefan Östersjö.

 

§ 1.     Ordförande förklarade mötet öppnat.

§ 2.     Dagordningen godkändes.   

§ 3.     Till justeringsperson valdes Elin Kanhov.        

§ 4.      Förra mötets protokoll, vilka denna gång utgörs av två protokoll, godkändes och lades till handlingarna; 1) årsmötesprotokollet från 13 juni 2019 samt 2) konstituerande styrelseprotokoll även det från 13 juni 2019.

§ 5.     Samfundskonferensen 2019

Utvärdering samt reflektioner inför 2020:

Den ökade tvärvetenskapliga spridningen på konferensbidragen uppskattades. Tvärdisciplinära diskussioner bör ha starka fokus för att bli fruktbara. Möjlighet att skapa study groups under samfundet diskuterades. Särskilda doktoranddagar/-seminarier i anknytning till samfundskonferensen efterlystes. Två dokument med feed back och anteckningar från konferensens slutdiskussion bifogas protokollet. Medlemsantalet på konferensen i relation till antalet medlemmar diskuterades. Det bör skapas ett starkare incitament eller en starkare kontroll av att deltagarna på konferensen också är medlemmar i samfundet. Hur detta ska ske återstår att lösa. I pdf-filen finns två bilagor med ytterligare utvärdering från avslutande diskussion samt från anonyma deltagare. 

§ 6. Samfundskonferensen 2020

 

Musikforskning idag arrangeras 10-12 juni 2020 i samarbete med Lunds universitet och Musikhögskolan i Malmö enligt tidigare styrelsebeslut. Datumen kan redan nu läggas ut på hemsidan samt sändas ut på musikvetarlistan. Kontaktpersoner och arbetsgrupp utgörs av Eva Sæther och Sanne Krogh Groth. Dessa tar till sin hjälp Tobias Lund och Pia Bygdéus, och tar ytterligare hjälp av styrelsen vid behov. En checklista arbetas fram parallellt med arbetet med nästa års konferens för kommande konferensarrangörer.

 

§ 7. Fördelning av olika styrelseuppdrag diskuterades. Nu består styrelsen av 9 ledamöter och det finns ett behov av att sprida arbetsuppgifterna så att vi får en jämn arbetsfördelning inom styrelsen. Vissa uppgifter är av återkommande natur, medan andra är mera av engångsföreteelser. Vid mötet beslutades och diskuterades följande:

  • Sekreteraren assisteras i arbete med hemsidan av Elin Kanhov (se §9).
  • Ska vi ha en Facebooksida eller synas i sociala medier på annat vis och vem tar ansvar för detta i så fall?
  • Arbetsgrupp för konferens bör vara 3-4 styrelsemedlemmar som alternerar från år till år.
  • Maria Schildt kontaktar Musikverket och vår kontaktperson där Sebastian Lindblom för att flytta dit det av Samfundets arkivmaterial från Riksarkivet som deponerades där 2016. Pia Bygdéus förser Maria Schildt med nödvändig information för att ta över detta ärende.
  • Study groups/nätverk som kan använda Samfundet som paraply och skyltfönster: Karin Strinnholm Lagergren (musikvetenskap), Stefan Östersjö (konstnärlig forskning) och Eva Saether (musikpedagogik) gör en första inventering av lämpliga nätverk som kan organiseras som study groups inom Samfundet. Rapport vid nästa möte.
  • Joel tar hand som dokument som behöver engelsk översättning och språkgranskning.

 

§ 8. Kanslifrågan

 

Då Elisabeth Kreivi kommer att avsluta sitt uppdrag för Samfundet behöver Samfundet hitta en ny lösning på  frågan om redovisningsekonom och kansli. Konkreta frågor utöver detta att lösa är: Till vilken adress ska fysiska postförsändelser till Samfundet sändas? Tidskriftens fysiska postadress ska enbart användas för tidskriftens post. För epost kan en funktionsmail inrättas som någon/några i styrelsen har ansvar för att regelbundet kontrollera enligt ett roterande schema. Diskussionen fortsätter vid kommande möten. Pia Bygdéus ber Elisabeth Kreivi om förslag på personer som skulle kunna ta över ekonomihantering samt förnya kontakten  med Per-Henning Olsson vid musikvetenskap, Uppsala universitet.
 

§ 9.     Samfundets hemsida

Elin Kanhov assisterar sekreteraren med hemsidan. En engelsk hemsidesversion ska arbetas fram med hjälp av Joel. En betalningsfunktion för medlemskap via hemsidan ska tas fram, med mera.

§ 10.     Tidskriften

Tobias skriver en kort text inför nästa sammanträde om förhållandet mellan tidskriften och Samfundet.

§ 11. Information från ordförande

Samfundet samarbetar med Kungliga Musikaliska Akademien inför konferensen 2021.

Pia Bygdéus arbetar från 1 september som KMA:s forskningssekreterare på en tjänst på 50 %.

§ 12. Datum för höstens styrelsesammanträden

Beslutades fredag 20/9, 11/10, 15/11, eventuellt ett möte i december vid behov. Mötestiden är alltid 9.00-10-00.

§ 13.   Övriga frågor.

Inga övriga frågor hade inkommit.

 

Växjö 3 september 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                    ____________________________________                            

                                    Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                    ____________________________________

                                   

Elin Kanhov

                                   

 

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                       ____________________________________

                                    Pia Bygdéus

 

 

 

2019-08-26