Styrelseprotokoll 2019-06-13 00:00:00

Konstituerande styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

Plats: Institutionen för kulturvetenskaper, Göteborgs universitet

13 juni 2019

Närvarande: Pia, Joel, Tobias, Eva, Karin. På Skype Sanne Krogh Groth och Maria Schildt. Elin Kanhov hade anmält förhinder. Stefan Östersjö från § 4.

§ 1. Mötet öppnades av ordförande Pia Bygdéus.

§ 2. Till justerare valdes Tobias Lund.

§ 3. Styrelsens sammansättning och funktioner är i och med detta möte:

Ordförande fram till årsmötet 2021: Pia Bygdéus.

Sekreterare fram till årsmötet 2021: Karin Strinnholm Lagergren.

Vice ordförande fram till årsmötet 2021: Eva Sæther.

Ledamot fram till årsmötet 2021: Maria Schildt.

Ledamöter fram till årsmötet 2020: Joel Speerstra.

Suppleant fram till årsmötet 2020: Elin Kanhov.

Tobias Lund omvaldes som suppleant fram till årsmötet 2022 av årsmötet, men går i och med det konstituerande styrelsemötet in som ordinarie ledamot efter Erkki Huovinen.

Till skattmästare utses Tobias Lund, vilket omprövas vid styrelsemötet i augusti. Skattmästare är en kontaktperson till extern inköpt ekonomiskt redovisningsansvarig. Styrelsen ber Elisabeth Kreivi om förslag på lämplig efterträdare som ekonomiskt redovisningsansvarig.

Nyval fram till årsmötet 2022: Stefan Östersjö (Malmö/Piteå) och Sanne Krogh Groth (Lund).

§ 4. Nästa styrelsemöte äger rum via Skype måndag 26 augusti kl. 9.00-10.30.

§ 5. Mötet avslutades.

 

Göteborg 13 juni 2019

Protokoll fört av:                                     

____________________________________                                     Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:                                                     ____________________________________

Tobias Lund

 

Ordförande:                                                                                                                                                                                 ____________________________________

                      Pia Bygdéus

 

 

 

 

2019-06-13