Styrelseprotokoll 2019-05-20 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

20 maj 2019

 

Närvarande: Pia Bygdéus, Karin Strinnholm Lagergren, Erkki Huovinen, Joel Speerstra. Elin Kanhov, Maria Schildt Eva Sæther. Fr.o.m. §5: Martin Edin, Tobias Lund, Åsa Unander-Scharin.

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Dagordningen godkändes.

§3. Till justeringsperson valdes Elin Kanhov.

§4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5. Samfundskonferensen 12-14 juni 2019:

Abstracts och program är klara och ligger upplagda på hemsidan. Exakt antal deltagare sammanställs under vecka 21. 42 abstracts är antagna. Erkki Huovinen gör en ny programfil med abstracts som ska sammanställas till en programbok. I denna rensas kontaktuppgifter och liknande information bort. De från styrelsen som kommer på konferensen träffas på plats 12 juni kl. 11.00 för förberedelser.  

§6. Hemsidan

Inget finns att rapportera kring denna i nuläget. Sekreterare uppdaterar kontinuerligt när så krävs. För större insatser än att ladda upp dokument och ändra/lägga till text behöver vi anlita en webdesigner.

§7. Tidskriften, ekonomi, fakturor, tidskriftslager.

Ett mindre lager av tidskrifter finns nu hos Elisabeth Kreivi men frågan var detta ska finnas i framtiden diskuterades. I nuläget finns inget officiellt tidskriftslager. Eventuellt är Musikhögskolan i Malmö en bra lösning i alla fall tills vidare. Tobias Lund diskuterar alternativ med Karin Johansson.

Beslutas att kostnaden för bilagan med medlemsbrev och Samfundets handlingar inkl. kallelse till årsmötet som utsänds med tidskriften bekostas av Samfundet och inte med tidskriftens medel.

Digitalisering av resterande årgångar av tidskriften: Frågan bordläggs och tas upp efter semestern.

§8. Samfundet beslutar att flytta arkivmaterial från Riksarkivet till Musikverket. Styrelsen beslutar även om ett återtagande av depositionen från Riksarkivet för att Samfundets ordförande ska kunna göra en formell begäran om flytt.

§ 9. Övriga frågor

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet vilket äger rum den 13 juni efter Samfundets årsmöte.

Nästa möte därefter med nya styrelsen är preliminärt satt till 30 augusti kl. 9.00-10.00.

 

§ 9. Ordföranden avslutade mötet.

Växjö 21 maj 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                    ____________________________________                                    

                                    Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                    ____________________________________

                                    Elin Kanhov

                                   

 

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                       ____________________________________

                                    Pia Bygdéus

 

 

 

 

 

 

2019-05-20