Styrelseprotokoll 2019-03-22 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

22 mars 2019

 

Närvarande: Pia Bygdéus, Karin Strinnholm Lagergren, Maria Schildt, Erkki Huovinen från §5, Åsa Unander-Scharin från punkt §4, Eva Sæther från §5, Martin Edin, Joel Speerstra fram till §8. Förhinder: Elin Kanhov, Tobias Lund.

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Dagordningen godkändes.

§3. Till justeringsperson valdes Maria Schildt.

§4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5. Samfundskonferensen

Ett preliminärt schemaförslag diskuterades.

Konferensöppningen diskuterades. Någon från styrelsen samt anordnande institution bör hälsa välkommen. Pia Bygdéus frågar Tobias Pontara om lämpliga namn. Ett musikaliskt inslag önskas även vid öppnandet. Joel uppdras att utarbeta några förslag som styrelsen får ta ställning till. Styrelsen samlas kl. 11.00-12.00 12 juni för förberedelser.

Panelsamtalet Interaktion och samverkan över disciplingränser inom musikforskning idag med Karin Johansson m. fl. föreslås ligga som avslutning på konferensen med en anslutande diskussion med Boel Lindberg som moderator.

§6. Hemsidan

Lilian Ljungberg vid webföretaget Digital Guidance åtgärdar resterande arbete med hemsidan som vi själva inte kan lösa. Detta gäller främst att skapa ett kontaktformulär samt lägga till informationstext om Samfundets GDPR-policy. Den text om GDPR som Lilian Ljungberg givit som förslag beslutades av styrelsen.

Fortfarande finns vissa mindre saker att ordna med som kommer att göras efter hand. Detta gäller exempelvis hur abstract till konferenser och musikvetarlistan öppnas på hemsidan och att @ i adresserna till styrelsemedlemmarna bör ersättas med (at).

§7. Tidskriften Eventuella planer på digitalisering av resterande årgångar diskuterades, frågan återkommer på nästa möte. På tidskriftens hemsida står nu Mattias Lundberg felaktigt som kontaktperson vilket ska ändras.

§8. Övriga frågor

Förfrågan har kommit om att delta i om Kungliga Musikaliska Akademiens (KMA) 250-årsjubileum 2021. En idé är att samfundskonferensen 2021 och ett ”Musikens jubileum” sker i ett samarrangemang mellan Samfundet och KMA. Planeringsmöte är planerat att äga rum 2 april 2019 mellan KMA och Samfundet, där Samfundet representeras av Pia Bygdéus.

Nästa styrelsemöte äger rum 26 april 9.00-10.00.

 

§ 9. Ordföranden avslutade mötet.

Växjö  26 mars 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                    ____________________________________                                    

                                    Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                    ____________________________________

                                    Maria Schildt

                                   

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                       ____________________________________

                                    Pia Bygdéus

 

 

 

 

2019-03-22