Styrelseprotokoll 2019-03-16 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

22 februari 2019

 

Närvarande: Pia Bygdéus, Karin Strinnholm Lagergren, Maria Schildt, Joel Speerstra, Erkki Huovinen från punkt 5, Åsa Unander-Scharin, Elin Kanhov, Eva Sæther, Martin Edin, Tobias Lund. Tobias Pontara adjungerad t.o.m. slutet av punkt 5.
 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Dagordningen godkändes.

§3. Till justeringsperson valdes Martin Edin.

§4. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§5. Genomgång av proposals inför konferensen 2019. Efter diskussion av både generella principer samt enskilda abstracts beslutade styrelsen att Tobias Pontara och Pia Bygdéus samordnar kommentarer till återkopplingar och går vidare med att kontakta abstractsförfattarna för förtydliganden och klargöranden i de fall där det behövs.

Följande beslutades ang. utformning av abstracts samt kring deltagandet:

- Abstracts som går över 300 ord ombeds kortas.

- Referenslistor ska tas bort, däremot kan referenser få finnas kvar. Vi bör förtydliga detta till kommande cfp.

- Några personer förekommer i mer än ett abstract. Styrelsen konstaterade att det inte finns något generellt problem med att delta i mer än en presentation.

- Projektpresentationer är en kategori som bör samlas sessionsvis. Till framtida konferenser bör styrelsen fundera över möjligheten att skapa kategorin projektpresentationer där projekt som ännu inte kommit igång kan diskuteras mer förutsättningslöst för feed back från konferensdeltagarna.

- Fullständiga kontaktuppgifter, form, längd och språk för presentation, behöver förtydligas i några abstracts.

§6. Konferensen som helhet

Eva Sæther och Tobias Lund gör en skiss till program till nästa styrelsemöte. För lokalbokning ansvarar Tobias Pontara.

§7. Hemsidan  

Styrelsen uppdrar åt Karin Strinnholm Lagergren att kontakta Elisabeth Kreivi för att undersöka möjligheten att betala medlemskapet via hemsidan. Innan vi tar ställning till detta betalningsalternativ behöver en genomgång av behovet av arbetsinsatser samt en offert presenteras. Styrelsen beslutar att anta det personbiträdesavtalet som undertecknats av Pia Bygdéus och Elisabeth Kreivi.

§8. Övriga frågor

Alla styrelsemedlemmar uppmanas att betala in medlemsavgiften. Angående Samfundskonferensen så betalar Samfundet konferensavgiften men resa och uppehälle söker man från resp. institution.

 

§ 9. Ordföranden avslutade mötet.

Växjö 2019 23 februari 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                    ____________________________________                                    

                                    Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                    ____________________________________

 

                                    Martin Edin

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                       ____________________________________

                                    Pia Bygdéus

 

 

 

2019-03-16