Styrelseprotokoll 2019-01-25 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

25 januari 2019

 

Närvarande: Pia Bygdéus, Karin Strinnholm Lagergren, Maria Schildt, Joel Speerstra från punkt 4, Erkki Huovinen, Åsa Unander-Scharin, Elin Kanhov. Eva Sæther och. Ej närvarande: Martin Edin. Anmält förhinder: Tobias Lund.
 

§1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§2. Till justeringsperson valdes Åsa Unander-Scharin.

§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

§4. Samfundskonferensen 2019

Håkan Lundströms föredragstitel är Svensk musikforskning de senaste 100 åren. Föredraget blir 45 minuter med en anslutande diskussion på 30 min. med Pia Bygdéus som moderator. Detta blir även titeln Håkans artikel i Samfundets tidskrift.

Paneldebatten med Boel Lindberg som moderator har som tema musikforskningens framtid alt. framtidens musikforskare. Styrelsen avvaktar med att ge förslag på vilka som ska ingå i panelen tills deadline för abstracts passerat eftersom deltagarna bör rekryteras bland konferensdeltagarna. En idé är att låta panelen enbart bestå av doktorander, d.v.s. framtidens musikforskare.

Boel Lindbergs och Håkan Lundströms deltagande finansieras av Tobias Norlind-samfundet för musikforskning.

Beslutas att hela styrelsen samt Tobias Pontara ansvarar för att läsa abstracts.

§5. Hemsida och GDPR

Från och med nu kommer medlemskapet att administreras via hemsidan, d.v.s. man betalar in sitt medlemskap via ett webformulär. Detta kommer att underlätta medlemshanteringen. De uppgifter som samlas in är namn, adress, mailadress. Dessa kommer att användas för att sända ut tidskriften samt medlemsinformation via epostutskick samt fysiskt nyhetsbrev tillsammans den tidskriften.

Rensning sker varje år under sommaren efter konferensen.

Vid nästa möte beslutas om personbiträdesavtalet mellan Samfundet och Elisabeth Kreivi, vilket är under utarbetande.

§6. Medlemsvård

Styrelsen bör hjälpa till med att uppmuntra kollegor att sända in abstracts till konferensen. Rekrytering kan även ske genom att sprida flyers på andra konferenser som t.ex. NNMPF. Vid denna kommer i år Pia Bygdéus, Erkki Huovinen och Eva Sæther att närvara och där informera om Samfundet. För att beställa flyers så kontaktar man Pia Bygdéus.

§7. Sammanträdesdatum för SSM-styrelsen under våren 2019 beslutas till 22 februari, 22 mars, 26 april samt 20 maj. Samtliga möten äger rum 9.00-10.00 via Skype.  

§8.  Övriga frågor: Ett nyhetsbrev kommer att gå ut tillsammans med tidskriften som utsänds under våren. Nyhetsbrevet kommer att skrivas både på svenska och engelska (Joel Speerstra översätter).

 

§ 9. Ordföranden avslutade mötet.

Växjö 27 januari 2019

 

 

Protokoll fört av:

                                    ____________________________________                                    

                                    Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                    ____________________________________

 

                                    Åsa Unander-Scharin

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                                       ____________________________________

                                    Pia Bygdéus

 

 

2019-01-25