Styrelseprotokoll 2018-11-09 00:00:00

Styrelsemöte Samfundet för svensk musikforskning

(hållet via Skype)

 

9 november 2018

 

Närvarande: Pia Bygdéus, Karin Strinnholm Lagergren, Eva Sæther, Maria Schildt, Joel Speerstra, Erkki Huovinen, Martin Edin, Åsa Unander-Scharin, Tobias Lund, Elin Hermansson.

 

§1. Ordförande Pia Bygdéus förklarade mötet öppnat.

 

§2. Till justeringsperson valdes Maria Schildt.

 

§3. Föregående mötesprotokoll godkändes och lades till handlingarna.

 

§4. Hemsidan

Ett antal saker återstår att ordna:

 

Allt om tidskriften ska finnas under tidskriftsmenyn.

 

Dropdown funktion ska stå på första sidan.

 

Hemsidan är fortfarande inte mobilanvändarvänlig.

 

SSM-loggan är inte högupplöst.

 

Styrelseprotokoll fattas. Samfundsabstracts är inte likadant utformade men styrelsen ansåg inte att det var något problem och det får stå som det är.

 

Tidskriften bör öppnas i ny flik så att man inte ska behöva klicka bakåt när man. Samma gäller för att anmäla sig till musikvetarlistan. Båda dessa bör ha samma layout som själva hemsidan.

 

Tidskriften ska även få en ny hemsida, detta arbete återstår att göra. Redaktionen är särskilt angelägen om en sida där man kan lägga upp fler filformat (ljud, bilder). Idag är hemsidan för begränsad för att kunna göra detta.

 

Allt måste öppnas likadant i ny flik.

 

Inte alla länkar fungerar.

 

Principfrågan om bilder: Plocka bort fotona och lägga in en abstrakt bild alt. helt plocka bort bilderna. I nuläget väljer vi att plocka fotona för att få ut hemsidan så snart som möjligt.

 

Konferensen ordnas för musikforskare – svenska ska tas bort för att markera att vi vänder oss till en större målgrupp utanför Sverige.

 

Maria Schildt och Karin Strinnholm Lagergren fortsätter att ha kontakt med Eyolf för att ordna dessa punkter.

 

Tobias Lund gör en korrekturläsning när alla punkter är åtgärdade.

 

Joel Speerstra åtar sig att översätta hemsidan till engelska.

 

Deadline för att sjösätta nya hemsidan sätts till 15 november. 

 

§5. Infoblad – medlemsvård

Eva Sæther hade tagit fram ett förslag till infoblad.

 

Styrelsen ansåg att man ska ha så lite text som möjligt i en inbjudande ton – enbart den mest nödvändiga information man behöver ska finnas med.

 

Det engelska namnet tas bort tills vidare eftersom ett särskilt beslut behövs för att ändra samfundets namn på engelska (från musicology till music research). 

 

En högupplöst logga utan engelsk text behövs även för infobladet.

 

Texten och dess utformning: Versaler/gemener likadana i förhållande till hemsidan diskuterades. Svenska samfundet för musikforskning ska enbart ha versal i början, vilket även gäller hur tidskriftsnamnet stavas.

 

Det ska framgå att man även får tidskriften i pappersform.

 

Önskat format: Långsmalt i tre textdelar enligt det förslag som Eva skickat.

 

Färgskala samma som på hemsidan.

 

Konferensen ordnas för musikforskare – svenska ska tas bort för att markera att vi vänder oss till en större målgrupp.

 

§6. Call for papers samfundskonferens 2019

Pia Bygdéus utkast diskuterades.

 

Det bör framgå att konferensspråk är svenska och engelska. Presentationer kan även göras på norska och danska.

 

Namnet på konferensen är Musikforskning idag (ihopskrivet).

Avgift: Vem som betalar hur mycket ska tydligt framgå.

 

Årtalet måste tydligt framgå i rubriken. Namnet på nästa års konferens bör alltså bli: Musikforskning idag 2019.

 

Deadlines: 1 februari skicka in abstract. 25 feb lämnas besked.

 

Det är positivt att datum för besked om antaget abstract ligger innan ansökningsdag till Norlindstiftelsen och KMA så att man kan söka för deltagande i konferensen med antaget abstract.

 

Arbetsgrupp: Pia Bygdéus och Erkki Huovinen.

 

§7. Plats för SSM:s Jubileumskonferens 2019

 

Gbg ställer sig positivt till att arrangera samfundskonferensen 2019.

 

§8. Nästa sammanträde 7/12 kl .9-10. Vid detta möte ska vi gå igenom cfp, infoblad  och hemsidan ska vara korrläst och uppe. Konferensens talare fokus för nästa möte.

 

§9. Mötesdatum för vårens styrelsemöten januari-juni. Pia Bygdéus skickar förslag för möten januari-juni. För februarimötet finns förslag att mötas fysiskt i Stockholm någon av dagarna 25-28/2 (i samband med NNMPF på KMH) vilket styrelsen ställer sig positiv till. Exakt dag återkommer vi till när NNMPF:s schema är mer klart.

 

§10. Övriga frågor och förslag: inga övriga frågor.

 

§11. Ordföranden avslutade mötet.

 

Växjö 9 november 2018

 

Protokoll fört av:

                                            ____________________________________                                    

                                            Karin Strinnholm Lagergren

 

Justeras:

                                            ____________________________________

Maria Schildt

 

Ordförande:                                                                                                                                                                                                                                                    ____________________________________

                                            Pia Bygdéus

2018-11-09